Till innehåll på sidan

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018:

Ojämställt från skola till pension

Statistiknyhet från SCB 2018-06-28 7.00

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor oroar sig mer, upplever sin hälsa som sämre samt redan i skolan är mer stressade än män. Detta och mycket mer kan du läsa i ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet” 2018 som publiceras idag.

Utbildningsnivån för både kvinnor och män fortsätter att stiga, men den stiger mer för kvinnor än för män. Betygen är högre för kvinnor än för män, både i årskurs 9 och i gymnasieskolan. Samtidigt är 30 procent av flickorna i åldrarna 12-15 år stressade på grund av läxor eller prov, jämfört med 16 procent av pojkarna. Stressen ökar med ålder. I åldrarna 16-18 år är mer än varannan flicka och nästan var tredje pojke stressad på grund av läxor eller prov.

Barn i åldern 12-18 år efter ålder och andelen som ofta är stressade pga läxor eller prov, 2015/16
ÅlderAntalOfta stressade pga.
läxor eller prov.
Andel i procent
 FlickorPojkarFlickorPojkar
12-15 208 700 221 300 30 16
16-18 150 000 163 600 54 27
Totalt 358 700 385 000 40 21

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB

Högskoleförberedande gymnasieprogram vanligare bland elever med utländsk bakgrund

Kvinnor och män väljer olika program på gymnasieskolan. Kvinnor väljer i högre grad än män ett högskoleförberedande program. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har desto högre andel, både bland kvinnor och män, väljer högskoleförberedande program. Dessutom väljer elever med utländsk bakgrund ett sådant program i högre grad än elever med svensk bakgrund.

Kvinnors andel på mansdominerad utbildning ökar

På högskolan går det fler kvinnor än män. År 2017 togs 64 procent av alla examina ut av kvinnor och 36 procent av män. Endast inriktningen naturvetenskap, matematik och data har en jämn könsfördelning. En inriktning, teknik och tillverkning domineras av män medan övriga inriktningar har flest kvinnor. Kvinnor har dock ökat sin andel av examina inom teknik och tillverkning sedan 1970-talet från 10 till 35 procent.

Män upplever sin hälsa bättre än kvinnor

Män anser i högre grad än kvinnor att deras hälsa är bra, de yngre i högre grad än de äldre. Andelen som anser sig ha dålig hälsa är högst bland kvinnor som har förgymnasial utbildningsnivå, 23 procent, jämfört med 9 procent bland männen.

Utrikes födda kvinnor har lägst sysselsättningsgrad

I ett internationellt perspektiv har Sverige en hög sysselsättningsgrad både bland kvinnor och män. Det är dock ganska stor skillnad mellan de som är födda i Sverige och de som är födda i ett annat land. Bland kvinnorna är skillnaden störst, 87 procent av de inrikes födda kvinnorna och 67 procent av de utrikes födda kvinnorna är sysselsatta. Män födda i Sverige har en sysselsättningsgrad på 89 procent och män födda utanför Sverige 76 procent.

Högst arbetslöshet bland kvinnor födda utomlands med förgymnasial utbildning

Sysselsättningen är högst bland de med eftergymnasial utbildning och lägst bland de med förgymnasial utbildning oavsett om man är född i Sverige eller utomlands. Motsvarande gäller även arbetslösheten. Den är högst bland de som är födda utomlands och enbart har förgymnasial utbildningsnivå. I denna grupp är 32,5 procent av kvinnorna samt 25,9 procent av männen arbetslösa.

Unga kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Att utsättas för sexuella trakasserier på arbetsplatsen är vanligast bland kvinnor under 30 år. Var tionde kvinna under 30 år uppger att de varit utsatta minst någon gång de senaste 12 månaderna av chefer eller arbetskamrater, var femte uppger att de varit utsatta minst en gång under de senaste 12 månaderna av andra personer.

Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet, minst någon gång under de senaste 12 månaderna, bland personer 16-64 år efter ålder 2015

Andel av alla sysselsatta. Procent

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

Källa: Arbetsmiljöundersökningen, Arbetsmiljöverket

Lägre pension för kvinnor

Fortfarande har kvinnor i genomsnitt lägre lön än män, även om skillnaderna minskat något.

Löneskillnaden beror i stor utsträckning på att kvinnor och män arbetar med olika saker och i olika sektorer. När man tar hänsyn till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och i vilken sektor man arbetar, har kvinnor 95 procent av mäns lön.

Kvinnor arbetar mer deltid än män, tar ut merparten av föräldrapenningdagarna och VAB-dagarna samt har fler sjukdagar. Detta genererar en lägre inkomst än män vilket efter arbetslivets slut leder till en lägre pension. Kvinnor har i genomsnitt 68 procent av mäns pension och skillnaden ökar med åldern.

Kvinnors pension i procent av mäns pension efter ålder 2004-2016
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

Källa: Inkomst- och taxeringsregistret, SCB

Publikation

Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Boken presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den finns tillgänglig i sin helhet på SCB:s webbplats.

På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2018

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
jamstalldhet@scb.se

Förfrågningar

Helena Löf

Telefon
010-479 67 64
E-post
helena.lof@scb.se