Till innehåll på sidan

Könsuppdelad statistik – Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys

Omslag

För att nå ett jämställt samhälle måste jämställdhets­perspektivet läggas på alla politikområden. Det innebär att alla förslag och beslut måste analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor respektive män på såväl central som regional och lokal nivå.

Bland många människor saknas kunskap om de jämställdhetsproblem som finns i samhället. En sådan kunskap kan vi få med hjälp av fakta – i form av statistik – om kvinnor och män.

Syftet med boken är att ge råd och riktlinjer om hur könsuppdelad statistik kan analyseras och presenteras så att den speglar kvinnors och mäns verklighet inom olika samhällsområden. Den ska kunna användas av alla som har behov av effektiva verktyg för att uppnå jämställdhetspolitikens mål.

Idag finns många aktörer inom det området varför boken vänder sig till en bredare målgrupp än enbart statistikproducenter.

Könsuppdelad statistik – Ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys (pdf)