Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik: Barn med låg inkomststandard

Låg inkomststandard vanligare bland barn med utländsk bakgrund

Statistiknyhet från SCB 2022-12-20 8.00

År 2020 hade 8,5 procent av hemmaboende barn under 18 år låg inkomststandard, vilket innebär att familjens inkomster är lägre än de nödvändiga utgifterna. Det är vanligare att barn med utländsk bakgrund har låg inkomststandard, de har det också ofta under en längre period jämfört med barn som har svensk bakgrund.

I en rapport som publiceras idag redovisar SCB statistik över hur vanligt det är med låg inkomststandard i olika grupper av barn och hur barns inkomststandard förändras över tid.

År 2020 hade 8,5 procent av hemmaboende barn under 18 år, eller 183 000 barn, låg inkomststandard. Det innebär att familjens inkomster är lägre än de nödvändiga utgifterna (den så kallade baskonsumtionen), exempelvis mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg.

Andelen barn som har låg inkomststandard varierar mellan olika grupper i befolkningen. Det är till exempel vanligare med låg inkomststandard för barn som bor med en ensamstående förälder, för barn som bor tillsammans med tre eller fler syskon, för barn vars föräldrar har högst förgymnasial utbildning och för barn vars föräldrar inte räknas som förvärvsarbetande. För barn som bor tillsammans med två föräldrar där båda räknas som förvärvsarbetande är det ovanligt med låg inkomststandard.

Det är vanligare att barn med utländsk bakgrund har låg inkomststandard, 23 procent jämfört med 4 procent bland barn med svensk bakgrund. En förklaring till detta är att föräldrar till barn med utländsk bakgrund i mindre utsträckning förvärvsarbetar jämfört med föräldrar till barn med svensk bakgrund.

Antal år med låg inkomststandard

För många barn är låg inkomststandard något man har under något enstaka år, medan andra barn har låg inkomststandard en stor del av sin uppväxt. I nuläget finns jämförbar statistik för sju år, 2014–2020. Av de barn som varit folkbokförda i Sverige hela denna period har 81 procent inte haft låg inkomststandard under något av dessa sju år. Av de som något år haft låg inkomststandard är det vanligast att ha haft det under ett år. 13 procent har haft låg inkomststandard 1–3 år medan 6 procent har haft låg inkomststandard 4–7 år.

En jämförelse mellan barn med svensk och utländsk bakgrund visar att barn med utländsk bakgrund i större utsträckning haft låg inkomststandard, hälften av dem har haft låg inkomststandard minst ett år under denna period. Av dem som haft låg inkomststandard har barn med utländsk bakgrund oftare haft det en längre period jämfört med barn som har svensk bakgrund.

Barn med svensk/utländsk bakgrund fördelade efter antal år med låg inkomststandard, perioden 2014–2020. Procent

Barn med svensk/utländsk bakgrund fördelade efter antal år med låg inkomststandard, perioden 2014–2020. Procent

Förändringar i barns inkomststandard

När de barn som hade låg inkomststandard 2019 följs över tid är det 58 procent av dem som har låg inkomststandard även året efter, dvs. år 2020. 37 procent av dem hade fått en högre inkomststandard 2020 medan övriga barn saknade uppgift om inkomststandard eller inte längre var folkbokförda i Sverige år 2020.

En jämförelse mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund och som hade låg inkomststandard 2019 visar att barn med utländsk bakgrund oftare hade låg inkomststandard även året efter, medan barn med svensk bakgrund i större utsträckning hade fått en högre inkomststandard året efter.

Förändringar i barns familj

Förändringar i barns familj, exempelvis att föräldrar separerar eller flyttar ihop med en ny partner, att barnet får syskon eller att syskon flyttar hemifrån, har betydelse för familjens inkomststandard. Det beror på att inkomststandard beräknas som en kvot mellan familjens disponibla inkomst och familjens baskonsumtion. Familjens disponibla inkomst hänger till stor del samman med antalet vuxna i familjen och vilka inkomster de har och baskonsumtionen hänger samman med antalet barn och vuxna som finns i familjen.

Barn som fått högre inkomststandard

I rapporten studeras hur vanligt det är att haft en förändring i familjen för de barn som hade låg inkomststandard 2019 men inte längre har det 2020, jämfört med de barn som har låg inkomststandard båda åren. Bland barn som 2019 hade låg inkomststandard men inte har det år 2020 har 10 procent fått fler vuxna i sin familj (exempelvis att föräldern flyttat ihop med en partner). För barn som har låg inkomststandard båda åren är motsvarande andel 2 procent. På motsvarande sätt är det 7 procent av barnen vars inkomststandard höjts som har färre hemmaboende syskon 2020 jämfört med föregående år. För dem som har låg inkomststandard båda åren är motsvarande andel 4 procent.

I gruppen som fått högre inkomststandard 2020 är det 41 procent som har fler vuxna i familjen som förvärvsarbetar 2020 jämfört med 2019. I gruppen med oförändrad inkomststandard är motsvarande andel 9 procent. Dessa förändringar kan vara en orsak till att barnet fått en högre inkomststandard.

Barn som fått lägre inkomststandard

På motsvarande sätt undersöks hur vanligt det är att ha haft en förändring i familjen för de barn som gått från medel/hög inkomststandard 2019 till låg inkomststandard 2020 jämfört med de barn som haft medel/hög inkomststandard båda åren.

För barn som hade medel/hög inkomststandard 2019 men som har låg inkomststandard 2020 är det 18 procent som har färre vuxna i familjen 2020 (då de har lägre inkomststandard) jämfört med 2019. I gruppen som har medel/hög inkomststandard båda åren är motsvarande andel 3 procent.

I gruppen som får lägre inkomststandard 2020 är det 44 procent som har färre vuxna i familjen som förvärvsarbetar 2020 jämfört med 2019. I gruppen med oförändrad inkomststandard är motsvarande andel 9 procent.

Definitioner och förklaringar

Inkomststandard

Måttet inkomststandard beskriver hur väl en familjs inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som till exempel mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg. Vid beräkningen av inkomststandard sätts familjens disponibla inkomst i relation till levnadsomkostnaderna (som ibland kallas baskonsumtionen). Hänsyn tas till familjens sammansättning (antal barn och vuxna), eftersom levnadsomkostnaderna varierar beroende på familjens storlek.

Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala levnadsomkostnaderna, dvs. att den disponibla inkomsten är lägre än den så kallade baskonsumtionen vilket ger en inkomststandard som är lägre än 1.

År 2020 gick gränsen för låg inkomststandard för en familj med en vuxen och ett 3-årigt barn vid en disponibel inkomst som var lägre än 14 936 kronor per månad. För en familj med två vuxna och två barn (3 och 6 år gamla) gick gränsen vid 23 553 kronor per månad. Exemplen avser boende i en kommun med fler än 75 000 invånare som inte tillhör Stor-Stockholm, Stor-Göteborg eller Stor-Malmö.

Sysselsättning

Klassificeringen av sysselsättning bygger på förekomst av och storlek på olika typer av inkomst och avser en persons huvudsakliga sysselsättning under året.

Svensk/utländsk bakgrund

Barn med svensk bakgrund omfattar barn födda i Sverige, med minst en förälder född i Sverige. Barn med utländsk bakgrund omfattar utrikes födda barn samt barn födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se