Till innehåll på sidan

Integration – en beskrivning av läget i Sverige

Omslag

Personer som invandrar till Sverige kommer från en mängd olika länder, av olika anledningar och med olika förutsättningar. Invandringen medför att allt fler personer i Sverige i framtiden kommer vara födda i ett annat land eller ha föräldrar som är födda i ett annat land. Målet med integrationspolitiken är att alla skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

I denna rapport beskrivs likheter och skillnader mellan inrikes och utrikes födda i Sverige inom områdena utbildning, boende, arbetsmarknad och demokrati. Dessutom görs en redovisning av de demografiska förutsättningarna för dessa grupper.

Då utrikes födda personer i Sverige är långt ifrån en homogen grupp delas de utrikes födda in grupper utifrån födelseland och bosättningstid i Sverige.
PDF:
Hela publikationen (1854kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2008-be57br0801_pdf
ISBN:
978-91-618-1470-1
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2008-12-18
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se