Till innehåll på sidan

Integration – ett regionalt perspektiv

Omslag

Sverige blev ett invandringsland först efter andra världskriget. Hur invandringen varierat sedan dess har präglat sammansättningen av gruppen personer som idag bor i Sverige och är födda utomlands. Både när det gäller gruppens demografiska egenskaper men också utbildningsnivå. Att personer födda utomlands under olika perioder bosatt sig på olika platser i landet har också bidragit till att gruppens sammansättning avseende exempelvis ålder och födelseland ser olika ut i olika delar av landet. I vissa delar av landet är en stor del av den utrikes födda befolkningen i yrkesaktiv ålder och många är dessutom högutbildade. I andra delar av landet har den utrikes födda befolkningen, liksom den inrikes födda, börjat åldras och många har nått eller närmar sig pensionsåldern.

Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig beskrivning av de demografiska förutsättningarna och en redovisning av utbildnings-, sysselsättnings och inkomstnivån bland utrikes och inrikes födda i olika delar av Sverige. I rapporten används Tillväxtverkets indelning av Sveriges kommuner i FA-regioner (Funktionella analysregioner) och regionfamiljer.
PDF:
Hela publikationen (2975kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-be57br1001_pdf
ISBN:
978-91-618-1528-9
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2010-06-11
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se