Till innehåll på sidan

Integration – utrikes födda på arbetsmarknaden

Omslag

Detta är den andra rapporten som ges ut i serien Integration. Syftet med rapporten är att beskriva utrikes föddas situation på arbetsmarknaden.

Dels genom att följa utvecklingen av andelen sysselsatta bland personer som invandrade till Sverige åren 1997, 2000 och 2003. Här används totalräknad statistik som gör det möjligt att följa olika grupper av utrikes födda på en detaljerad nivå, för att få en tydligare bild över hur stor andel som blir sysselsatta varje år och hur sysselsättningen påverkas av bland annat utbildningsnivån.

Dels görs en detaljerad beskrivning av utrikes föddas situation på arbetsmarknaden under de tre första kvartalen år 2009. Här används uppgifter från Arbetskraftsundersökningarna för att på så vis få den mest aktuella bilden av situationen 2009. Då förutsättningarna att bli sysselsatta skiljer sig mellan olika grupper av utrikes födda delas resultaten upp på bland annat födelseland och bosättningstid i Sverige.
PDF:
Hela publikationen (1253kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2009-be57br0901_pdf
ISBN:
978-91-618-1505-0
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2009-12-14
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se