Till innehåll på sidan

Tidsanvändningsundersökningen 2010:

Hemarbetet mer jämlikt

Statistiknyhet från SCB 2011-08-31 9.30

Kvinnor lägger allt mindre tid på hemarbete och män allt mer. Det visar SCB:s Tidsanvändningsundersökning. Kvinnor lade i genomsnitt 14 minuter mindre på obetalt hemarbete per dag 2010 jämfört med 2000. Män lade mer tid på obetalt arbete jämfört med år 2000, sammanlagt arbetade de i genomsnitt 11 minuter mer.

Totalt lägger kvinnor i dag i genomsnitt 4 timmar på obetalt hemarbete. Trots att män ökat sin andel av det obetalda hemarbetet lägger de i genomsnitt 45 minuter mindre än kvinnor på det.

Istället lägger kvinnor allt mer tid på förvärvsarbete, 21 minuter mer per dag medan tiden för män minskat med 14 minuter. Den totala tiden som läggs på förvärvsarbete och hemarbete är därmed lika stor för kvinnor och män, cirka 7 timmar och 20 minuter per dag.

När det gäller hemarbetet fördelar kvinnor och män sin tid olika. Kvinnor ägnar nästan två timmar per dag åt hushållsarbete mot drygt en timme för män. Män lägger däremot omkring 40 minuter per dag på underhållsarbete, vilket är dubbelt så mycket som för kvinnor.

Genomsnittlig tid för hemarbetsaktiviteter år 2010/11 efter kön. Befolkningen 20–84 år

Minuter per dygn

Diagram

Jämförs resultaten med Tidsanvändningsundersökningen från år 1990 framgår att kvinnor har minskat sin tid för hemarbete med mer än en timme per dag. Kvinnor lägger idag 20 procent mindre tid på hemarbete jämfört med år 1990. För män har det inte blivit några markanta skillnader, de lägger ungefär lika mycket tid på hemarbete som de gjorde för 20 år sedan.

Genomsnittlig tid för aktiviteter 2010, 2000 & 1990. Befolkningen 20–64 år. Alla veckodagar

Timmar per dag

Diagram

Sociala samvaron har minskat

Hur den fria tiden, nästan sex timmar per dag, används har förändrats. Tiden för social samvaro har minskat för både kvinnor och män. Samtidigt har tiden för internetanvändningen ökat markant. Den fria tiden domineras av TV-tittande precis som år 2000. TV-tittandet har dessutom ökat något för båda könen och ligger nu på två timmar för kvinnor och cirka 20 minuter mer för män.

Tidsanvändningsundersökningen belyser det svenska vardagslivet och hur kvinnor och män fördelar sin tid på olika aktiviteter. Undersökningen skapar möjligheter att beskriva likheter och skillnader i kvinnors och mäns levnadsvillkor ur ett vardagsperspektiv.

I Sverige har 3 294 personer i åldern 15-84 år fyllt i två tidsdagböcker där de beskrivit sina aktiviteter under vardag och helg.

Undersökningen har genomförts på uppdrag av Sveriges regering. Tidigare undersökningar, år 1990 och år 2000, har varit av stort värde i det jämställdhetspolitiska arbetet.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Daniel Kruse

Telefon
010-479 65 94
E-post
daniel.kruse@scb.se