Till innehåll på sidan

Barns levnadsförhållanden 2014–2015:

Barn hoppar över frukosten

Statistiknyhet från SCB 2016-06-14 9.30

Tre av tio barn hoppar över frukosten minst en gång i veckan. Det är vanligare bland äldre barn där fyra av tio väljer att göra det. Detta uppger barn mellan 12 och 18 år i SCB:s undersökning om barns levnadsförhållanden.

För att orka dagen i skolan eller att göra aktiviteter på helgen kan det vara viktigt att få energi från en stabil frukost. Trots detta väljer 30 procent av barn mellan 12 och 18 år att hoppa över frukosten minst en gång i veckan.

Det är främst de äldre som väljer att hoppa över frukosten. Bland 16-18-åringar är det 41 procent som gör detta minst en gång i veckan jämfört med 21 procent bland de som är 12-15 år. Det finns ingen skillnad mellan flickor och pojkar.

Det är inte lika många som väljer att hoppa över lunchen. Andelen här är 17 procent och det gäller både för flickor och pojkar oavsett ålder.

Barn 12–18 år som hoppar över frukosten respektive lunchen minst en gång i veckan, uppdelat efter ålder och kön 2014–2015

Diagram

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB

Kanske kan detta med att hoppa över frukost och/eller lunch vara med och påverka om man är trött i skolan? Sju av tio barn (69 procent) har känt sig trötta under skoldagen minst en gång i veckan under det senaste halvåret.

Tröttheten skiljer sig dock mellan könen. Bland flickor i åldern 16-18 år är det 82 procent som har känt sig trötta minst en gång i veckan, jämfört mot 67 procent bland pojkarna i samma ålder.

Ny statistik om barn

Nu finns samtliga uppgifter från Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn–ULF) år 2014–2015 publicerade på SCB:s webbplats, se www.scb.se/barnulf under rubriken Tabeller och diagram.
Uppgifterna rör bland annat barns hälsa, situation i skolan, fritid, medievanor och vad barnen brukar hjälpa till med hemma.

Definitioner och förklaringar

Vid redovisning av ”minst en gång i veckan” har barnen svarat Varje dag, Några gånger i veckan eller En gång i veckan på följande frågor

  • Alltså under det senaste halvåret, hur ofta har det hänt att du har hoppat över frukosten?
  • Att du har hoppat över lunchen?
  • Hur ofta har du varit trött i skolan?

Innan dessa frågor ställs har det nämnts i inledande text att det gäller för det senaste halvåret.
De skillnader som nämns här är statistiskt signifikanta. (I diagrammet syns konfidensintervallen som streck med lägsta respektive högsta värdet i intervallet medan staplarna visar det skattade värdet i mitten.)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Helena Rudander

Telefon
010-479 41 24
E-post
helena.rudander@scb.se