Till innehåll på sidan

Barns levnadsförhållanden 2015–2016:

Varannan ungdom sommarjobbar

Statistiknyhet från SCB 2017-06-12 9.30

Hälften av ungdomarna i åldern 16-18 sommarjobbar. Bland yngre, mellan 13 och 15, är det inte lika vanligt. I den gruppen sommarjobbar ungefär vart tionde barn.

Sommarjobb är mångas första kontakt med arbetsmarknaden. En tredjedel av barn och unga mellan 13 och 18 år har sommarjobbat den senaste sommaren (32 procent). Detta visar Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) – en bred och unik undersökning där barnen själva har svarat på frågor om sin vardag i en intervju.

Det är mycket vanligare att äldre barn sommarjobbar än att yngre gör det. I åldersgruppen 16-18 år sommarjobbar hälften (54 procent), vilket kan jämföras med 11 procent bland de yngre barnen, 13-15 år.

Förutom att sommarjobba finns det även barn som väljer att arbeta under året vid sidan om skolan. Detta är dock inte lika vanligt utan görs av 19 procent bland barnen 13-18 år. Även här är det främst de äldre som jobbar, 29 procent, vilket kan jämföras med 9 procent bland de i åldrarna 13-15.

Oavsett om det handlar om att sommarjobba eller arbeta under året så finns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar. Se mer i diagram nedan.

Barn 13–18 år som sommarjobbat respektive har arbetat vid sidan om skolan, år 2015-2016 och 2016. Procent

Diagram

Indikatorn för arbete har reviderats fr.o.m. år 2016 och kan därmed ej redovisas ihop med 2015. Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB

Äldre barn jobbar i störst utsträckning. Samtidigt är det bland de äldre barnen som problem med stress och trötthet är störst. Hälften av dem som är 16-18 år har känt sig stressade minst en gång i veckan under det senaste halvåret (51 procent). Främst är det flickorna som känner av denna stress, där andelen är 69 procent, vilket är ungefär det dubbla mot 34 procent bland pojkarna. Gällande trötthet har sju av tio angett att de varit trötta i skolan minst en gång i veckan under det senaste halvåret (67 procent). Här är det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan flickor och pojkar.

Ny statistik om barn/ungdomar

Den nya statistiken grundas på uppgifter som har samlats in via intervjuer med barn 12-18 år, där frågorna bland annat handlar om deras hälsa, situation i skolan, fritid, medievanor och vad de brukar hjälpa till med hemma. Några av frågorna i intervjun ställs bara till barn som är 13 år och äldre, vilket frågorna om arbete är exempel på.

Definitioner och förklaringar

Indikator om sommarjobb, år 2015-2016:
Omfattar svaret Ja på följande fråga:
Hade du ett sommarjobb i somras?

Indikator om arbete, år 2016:
Omfattar svaren: Minst en gång i veckan eller Minst en gång i månaden på A/B-frågan:
A) Under det senaste halvåret, har du då arbetat för att tjäna pengar? Räkna inte med om du brukar få betalt när du hjälper till hemma eller om du har sommarjobbat.
B) Har du då arbetat för att tjäna pengar minst en gång i veckan, minst en gång i månaden eller mer sällan?

Indikatorerna om trötthet och stress, 2016:
Inkluderar svaren Varje dag, Några gånger i veckan eller En gång i veckan på följande A/B-frågor:
A) Har du känt dig trött i skolan någon gång den senaste månaden?
B) Har det hänt varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan?
A) Har du känt dig stressad någon gång den senaste månaden?
B) Har det hänt varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan eller mer sällan?

Skillnader är statistiskt signifikanta:
De skillnader som nämnts i texten ovan är statistiskt signifikanta. I diagrammet syns konfidensintervallen som streck med lägsta respektive högsta värdet i intervallet medan staplarna visar det skattade värdet i mitten.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Helena Rudander

Telefon
010-479 41 24
E-post
helena.rudander@scb.se