Till innehåll på sidan

Barn som har sommarjobbat 2018-2019

Skattade andelar i procent uppdelat efter ålder och kön.

Diagram: Barn som har sommarjobbat 2018-2019

Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Kommentarer

Att sommarjobba är vanligare bland de äldre barnen, där 60 procent av 16-18-åringar gjorde detta under den senaste sommaren. Bland de yngre i åldern 13-15 år var motsvarande uppgift 14 procent. Skillnaden vid jämförelse av flickor och pojkar i de olika åldersgrupperna är inte signifikant.

Fler indikatorer om barns ekonomi (Statistikdatabasen)

Definitioner och förklaringar

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Intervjuformulär för Barn-ULF

Eftersom Barn-ULF är en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras.

I tabellerna redovisas både skattad andel och osäkerhetsmarginal (felmarginal). Det intervall som bildas av skattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall (osäkerhetsintervall), d.v.s det är 95 procents sannolikhet att beräknat intervall innehåller det sanna värdet.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?