Till innehåll på sidan

Barn som ofta är stressade p.g.a. läxor och prov 2018-2019

Skattade andelar i procent uppdelat efter ålder och kön.

Diagram: Barn som ofta är stressade p.g.a. läxor och prov 2018-2019

Kommentarer

Hälften (51 procent) av flickorna gymnasiet känner sig ofta stressade på grund av läxor och prov. Bland de yngre flickorna i årskurs 6-9 är det färre, 34 procent. Av pojkarna är det 20 procent som känner av motsvarande stress, där det inte är någon signifikant skillnad mellan åldersgrupperna.

Fler indikatorer om hur det är i skolan (Statistikdatabasen).

Definitioner och förklaringar

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Intervjuformulär för Barn-ULF

Eftersom Barn-ULF är en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras.

I tabellerna redovisas både skattad andel och osäkerhetsmarginal (felmarginal). Det intervall som bildas av skattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall (osäkerhetsintervall), d.v.s det är 95 procents sannolikhet att beräknat intervall innehåller det sanna värdet.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?