Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Minskat bokläsande bland unga vuxna

Statistiknyhet från SCB 2017-01-25 9.30

Färre unga vuxna läser böcker idag jämfört med 2008. Mellan 2008 och 2015 minskade bokläsandet bland både män och kvinnor i åldersgruppen 25–34 år.

Andelen 16 år och äldre i befolkningen som varje vecka läser någon bok minskade bland kvinnor från 49 till 45 procent under perioden 2008 till 2015, medan andelen bland män varit konstant 30 procent under samma period. För män i åldersgruppen 25–34 år minskade däremot andelen från 30 till 23 procent. Även för kvinnor i åldersgruppen 25–34 år märks ett minskat bokläsande, från 45 procent 2008 till 36 procent 2015. Både unga vuxna män och kvinnor närmar sig nu de nivåer som gäller för ungdomar. Bokläsandet varje vecka är alltjämt vanligast bland kvinnor mellan 55 och 74 år, där andelarna under de senaste åren legat kring 56 procent enligt SCB:s Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Bokläsning varje vecka under de senaste 12 månaderna 2008–2015. Män och kvinnor i olika åldersgrupper. Procent och felmarginal

Diagram

Unga lyssnar inte på böcker mer än de läser

Att lyssna på en bok har inte samma utbredning som att läsa en bok på traditionellt sätt. Uppskattningsvis 5,9 miljoner män och kvinnor 16 år och äldre, eller 74 procent av den vuxna befolkningen, ägnar sig åt att läsa en bok minst någon gång under ett år, medan 1,6 miljoner eller 20 procent lyssnar på en bok.

Det finns inget i ULF/SILC-undersökningarna som tyder på att de grupper som läser böcker i liten utsträckning istället ägnar sig åt att lyssna på böcker. Drygt 6 av 10 män och 8 av 10 kvinnor mellan 16 och 29 år läser någon gång i en bok, medan andelen som någon gång lyssnar på en bok endast är 2 av 10 bland såväl unga män som kvinnor.

Äldre allt mer idrottsaktiva

ULF/SILC-undersökningarna mäter välfärden i ett brett perspektiv. Här ingår också fler uppgifter om fritidsaktiviteter. Statistiken visar bland annat en kraftig ökning av motion och idrott bland äldre under tiden 2008–2015. I åldersgruppen 75–84 år ökade andelen som varje vecka idrottat eller motionerat från 34 till 61 procent bland männen, och från 32 till 58 procent bland kvinnorna.

I fråga om friluftsaktiviteter kan nämnas att drygt hälften av 16–19-åringarna åkte skridskor under 2014–2015 medan var fjärde åkte längdskidor. Var tjugonde person 65–79 år åkte skridskor medan var åttonde åkte längdskidor.

Definitioner och förklaringar

Följande intervjufrågor ligger till grund uppgifterna ovan:

Bokläsning:

"Har du under senaste 12 månaderna läst böcker på din fritid?" (Ej ljudböcker eller talböcker).

Om Ja: "Har du läst i stort sett varje vecka eller mer sällan?".
1: Varje vecka (en eller flera gånger)
2: Mer sällan

Boklyssning:

"Har du lyssnat på ljudböcker på din fritid?" (under senaste 12 månaderna.) Ja/Nej

Motion, idrott och friluftsliv:

"Har du under senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat utomhus?"
"Har du under senaste 12 månaderna idrottat eller motionerat i någon inomhusanläggning?"

Om Ja:

"Ungefär hur många gånger eller hur ofta (under de senaste 12 månaderna)?"

1 Någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr)
2 Någon gång i månaden (6-20 ggr)
3 Någon gång i veckan eller oftare (mer än 20 ggr)

Har du (under senaste 12 månaderna):

"Åkt längdskidor?" Ja/Nej
"Åkt skridskor?" Ja/Nej

Publikation

Mer uppgifter om fritidsaktiviteter i befolkningen finns att läsa i den nyutkomna rapporten "Fritid 2014–2015". I anslutning till rapporten publiceras också ett mer omfattande tabellpaket (Excel).

Nästa publiceringstillfälle

2017-04-26

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se