Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Tre av tio är aktiva i förening

Statistiknyhet från SCB 2020-04-21 9.30

29 procent av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, är aktiva i minst en förening. Det framgår av Undersökningarna av levnadsförhållanden som SCB publicerar idag. De unga pensionärerna, som i dagsläget förväntas hålla sig hemma i självkarantän, är en viktig grupp för det svenska föreningslivet. I åldersgruppen 70–79 år är andelen föreningsaktiva 36 procent.

75 procent av befolkningen, 16 år och äldre, är medlem i en eller flera föreningar. Andelen som är medlem i minst en förening är högst ”mitt i livet”, vilket bland annat beror på att många då är medlem i en facklig organisation. I åldrarna 40–64 år är drygt åtta av tio medlemmar i minst en förening, jämfört med nästan sex av tio i åldern 16–19 år. Bland de äldsta, de som är 80 år och äldre, är sju av tio medlemmar i minst en förening.

Att delta aktivt i en eller flera föreningars verksamhet innebär olika typer av insatser i föreningslivet. För vissa handlar det om att de har ett förtroendeuppdrag eller sitter med i en styrelse, medan det för andra till exempel handlar om att de är idrotts- eller kursledare eller hjälper till att anordna olika aktiviteter inom ramen för föreningens verksamhet.

Forskning har visat att ett engagemang i föreningsliv kan vara positivt för den enskilda individen på olika sätt, bland annat genom att man blir en del av en social gemenskap. De föreningsaktiva är dessutom med och skapar förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att till exempel idrotta, komma ut i naturen, sjunga i kör eller spela teater.

29 procent av befolkningen, 16 år och äldre, deltar aktivt i minst en förenings verksamhet. Det motsvarar ungefär 2,4 miljoner människor. Det är till exempel ungefär 975 000 personer som är föreningsaktiva inom en idrotts- eller friluftsförening och 395 000 personer som är föreningsaktiva inom en kultur-, musik-, dans- eller teaterförening.

Det är framför allt personer i åldern 40–79 år som deltar aktivt i någon förenings verksamhet och det är vanligare att män än kvinnor är det. I åldersgruppen 70–79 år är 39 procent av männen och 33 procent av kvinnorna föreningsaktiva, jämfört med 38 procent av männen och 32 procent av kvinnorna i åldern 40–49 år. I åldersgruppen 20–29 år är 22 procent av männen och 20 procent av kvinnorna föreningsaktiva.

Det finns också regionala skillnader. I Stockholms län deltar 25 procent av befolkningen, 16 år och äldre, aktivt i minst en förenings verksamhet. I mellersta och övre Norrland är motsvarande andel 35 procent.

Andel som deltar aktivt i minst en förenings verksamhet, fördelat efter ålder och kön. Personer 16 år och äldre. År 2018–2019. Procent.

diagram

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Andra resultat från ULF/SILC

Alla resultat avser befolkningen 16 år och äldre, där inget annat framgår. Resultat gällande anställda och egna företagare avser personer 16–74 år.

  • 20 procent av befolkningen skulle inte klara av att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. Bland personer födda utanför Europa saknar 58 procent en sådan marginal för oförutsedda utgifter, jämfört med 14 procent bland personer födda i Sverige. 
  • Hög utrymmesstandard innebär att man bor i en bostad med fler än ett rum per boende, kök och vardagsrum oräknade. I Sverige är det 35 procent av befolkningen som har hög utrymmesstandard. I åldersgruppen 65 år och äldre har sex av tio hög utrymmesstandard, jämfört med tre av tio bland de som är 16-49 år. 
  • 2 procent av befolkningen har svåra besvär av astma. 
  • 61 procent av befolkningen har åkt på en semesterresa de senaste 12 månaderna. I åldersgruppen 16–19 år är det sju av tio som gjort en semesterresa det senaste året, jämfört med fyra av tio i åldersgruppen 75–84 år. 
  • 94 procent av de egna företagarna är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete, jämfört med 87 procent av anställda. 
  • Det är vanligare att företagare än anställda har svårt att koppla bort tankar på arbetet när de är lediga; 48 procent av företagarna upplever sådana svårigheter jämfört med 32 procent av de anställda. 
  • Tre av tio av dem som har ett arbetaryrke arbetar skift eller efter någon typ av schema där arbetstiden är förlagd till olika tider på dygnet. Bland personer i tjänstemannayrken är motsvarande andel en av tio. 
  • 4 procent av dem som bor i storstäder har någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatta för hot eller våld på allmän plats, jämfört med 2 procent av dem som bor i glesbefolkade områden.16 procent av dem som bor i storstäder har någon gång under de senaste 12 månaderna avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att utsättas för hot eller våld, jämfört med 13 procent av dem som bor i glesbefolkade områden. 

SCB redovisar dessa uppgifter tillsammans med andra nya resultat från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018–2019. Publiceringen av 2018–2019 års resultat omfattar nya redovisningsgrupper, till exempel inkomstgrupper, regioner baserat på NUTS2, vistelsetid och fler åldersgrupper än tidigare. De nya redovisningsgrupperna publiceras i Statistikdatabasen för åren 2008–2019 och omfattar indikatorer om Arbetsmiljö och Sysselsättning, Boende, Ekonomi och materiella tillgångar, Fritid, Hälsa, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer samt Trygghet.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Definitioner och förklaringar

Medlem i minst en förening: har svarat ja på minst en av följande frågor:
Är du medlem i en fackförening eller företagarorganisation?
Är du medlem i något politiskt parti?
Är du medlem i någon idrottsförening eller friluftsförening?
Är du medlem i någon kultur-, musik-, dans- eller teaterförening?
Om 65+ år: Är du medlem i någon pensionärsförening?
Är du medlem i någon annan förening förutom de vi redan pratat om?

Aktiv i minst en förening: är medlem i minst en av ovan nämnda föreningar och har svarat ja på minst en av följande frågor:

Fackförening eller företagarorganisation:
Deltar du aktivt i NAMN PÅ FACKLIG ORGANISATION:s verksamhet, till exempel har ett förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?

Politiskt parti:
Deltar du aktivt i partiets verksamhet, till exempel har ett förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?

Idrotts- eller friluftsförening:
Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel är tränare eller ledare eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?

Kultur-, musik-, dans- eller teaterförening:
Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel är kör- eller teaterledare eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?

Pensionärsförening:
Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel sitter med i styrelsen, är kursledare eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?

Annan förening:
Deltar du aktivt i föreningens verksamhet, till exempel sitter med i styrelsen eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?

Nästa publiceringstillfälle

2020-05-20

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Charlotte Samuelsson

Telefon
010-479 48 17
E-post
charlotte.samuelsson@scb.se

Anne Danielsen Rackner

Telefon
010 479 42 66
E-post
anne.danielsenrackner@scb.se