Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) 2021

Sverige ett av de länder i EU med störst skillnader mellan inrikes och utrikes födda som lever i materiell och social fattigdom

Statistiknyhet från SCB 2022-10-17 8.00

Andelen personer 16 år och äldre i Sverige som lever i materiell och social fattigdom har legat mellan 3 och 4 procent de senaste åren, vilket är den lägsta andelen bland samtliga EU-länder. Samtidigt är Sverige ett av de länder inom EU med störst skillnad mellan inrikes och utrikes födda när det gäller materiell och social fattigdom.

I samband med FN:s internationella dag för att utrota fattigdomen, den 17 oktober, publicerar SCB svensk statistik baserad på några av de indikatorer som används av EU för att följa utvecklingen av fattigdom och social utestängning.

Under 2021 levde drygt 3 procent av personer 16 år och äldre i materiell och social fattigdom i Sverige, vilket motsvarar ungefär 300 000 personer. Det är vanligare bland utrikes födda än inrikes födda. 10,3 procent som är utrikes födda levde i materiell och social fattigdom i Sverige jämfört med 1,5 procent av personer födda i landet.

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fem av tretton utpekade poster (se vidare Definitioner och förklaringar nedan). Det handlar exempelvis om att inte kunna betala oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid. Det handlar också om att inte kunna delta i sociala aktiviteter som kostar pengar, såsom att dela en måltid med släkt och vänner minst en gång i månaden eller att kunna delta regelbundet i en fritidsaktivitet.

De tre poster som uppvisar störst skillnad mellan inrikes och utrikes födda i Sverige är kontantmarginal, dvs om man kan betala en större oförutsedd utgift, om man har råd att delta regelbundet i en fritidsaktivitet, samt om man har råd med en veckas semester varje år. Under 2021 saknade 43 procent utrikes födda kontantmarginal, motsvarande andel för inrikes födda var 11 procent. Bland de utrikes födda hade 22 procent inte råd att åka på semester, jämfört med drygt 4 procent bland personer som är födda i Sverige, och 15 procent hade inte råd att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet. Motsvarande andel bland inrikes födda var drygt 2 procent.

Materiell och social fattigdom i Sverige redovisat per delindikator, och inrikes respektive utrikes födda. Andel personer 16 år och äldre. Procent och felmarginal
Delindikator Inrikes Utrikes
  Andel personer Felmarginal Andel personer Felmarginal
Saknar kontantmarginal 11 0,8 43 2,6
Har kommit efter med betalningar 3,2 0,5 11,9 1,8
Har inte råd att ha det tillräckligt varmt i bostaden 1,1 0,3 4,3 1,1
Har inte råd med internet i bostaden 0,2 0,1 0,9 0,5
Har inte råd att laga en måltid med kött, kyckling, fisk eller vegetariskt alternativ varannan dag 0,9 0,3 4,6 1,1
Har inte råd med två par skor, inkl. vinterskor 0,2 0,1 2,7 0,9
Har inte råd med nya kläder 1,3 0,3 6,7 1,4
Har inte råd att ersätta utslitna möbler 2,2 0,4 15,2 1,9
Har inte råd att träffa vänner/släkt för att fika eller äta middag minst en gång i månaden 0,4 0,2 2,9 0,9
Har inte råd att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet 2,3 0,4 15 1,9
Har inte råd att varje vecka spendera en mindre summa på sig själv 2,9 0,5 12,9 1,8
Har inte råd att åka på en veckas semester per år 4,2 0,5 22 2,2
Har inte råd med bil 1,6 0,3 9,5 1,6

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden

De senaste åren har materiell och social fattigdom blivit vanligare bland utrikes födda. Bland inrikes födda har andelen som lever i materiell och social fattigdom legat på ungefär samma nivå under de fem senaste åren.

Andel som lever i hushåll i materiell och social fattigdom i Sverige, inrikes respektive utrikes födda 16 år och äldre. 2017–2021

Diagram: Andel som lever i hushåll i materiell och social fattigdom i Sverige, inrikes respektive utrikes födda 16 år och äldre. 2017–2021

Källa: Eurostat, EU-SILC

Sett till hela EU är det vanligare bland utrikes födda personer att vara i materiell och social fattigdom än bland den inrikes födda befolkningen i respektive land, men det finns relativt stora variationer mellan länder. Skillnaden mellan grupperna är större i Sverige än i andra EU-länder. I Sverige är andelen utrikes födda personer som lever i materiell och social fattigdom nästan sju gånger så stor som bland inrikes födda. Genomsnittet för hela EU är 21 procent bland utrikes födda respektive 10 procent bland inrikes födda. Högst är andelen i Grekland, där 56 procent bland utrikes födda befinner sig i materiell och social fattigdom, jämfört med 26 procent bland inrikes födda personer.

Andel som lever i hushåll i materiell och social fattigdom i EU, inrikes respektive utrikes födda 16 år och äldre. 2021

Diagram: Andel som lever i hushåll i materiell och social fattigdom i EU, inrikes respektive utrikes födda 16 år och äldre. 2021

Källa: Eurostat, EU-SILC * Uppgifter om utrikes födda saknas för Rumänien ** Senaste uppgifter för Slovakien avser 2020

Definitioner och förklaringar

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer:

 • Kan betala oförutsedda utgifter
 • Har råd med en veckas semester per år
 • Kan betala skulder: bostadslån, hyra, räkningar, avbetalningsköp
 • Har råd med en måltid med kött, kyckling, fisk eller motsvarande vegetariskt alternativ varannan dag
 • Har råd att hålla bostaden tillräckligt varm
 • Har tillgång till bil
 • Har tillgång till internet
 • Har råd att ersätta utslitna möbler
 • Har råd att ersätta utslitna kläder
 • Har två par skor
 • Har råd att spendera en mindre summa på sig själv varje vecka
 • Har råd att regelbundet delta i någon fritidsaktivitet som kostar pengar
 • Har råd att träffa familj eller vänner för att fika eller äta middag minst en gång i månaden

En person i materiell och social fattigdom har inte råd med minst fem av dessa tretton poster. En person som inte har råd med sju eller fler av posterna lever enligt EU:s definition i allvarlig materiell och social fattigdom.

Indikatorn materiell och social fattigdom kompletterar tidigare indikatorer på materiell fattigdom, där fokus låg på konsumtionsvaror och om man har råd med vissa nödvändiga utgifter. Genom att ta med sociala aktiviteter, såsom nöjesaktiviteter och umgänge med vänner/släkt där man spenderar pengar, vill man fånga den sociala dimensionen av fattigdom. 

Mer om statistiken

EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) är en statistisk undersökning som genomförs årligen i EU samt ytterligare några länder. Undersökningen är i Sverige en del av Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF) och möjliggör internationella jämförelser. Fler europeiska resultat finns redovisade på Eurostats hemsida.

Eurostat: Income and Living Conditions

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se

Helena Månsson

Telefon
010-479 41 28
E-post
helena.mansson@scb.se

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se