Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018

Äldre kvinnor tränar mest i hemmet

Statistiknyhet från SCB 2019-04-11 9.30

7 procent av svenskarna, 16 år och äldre, tränar enbart i hemmet. Det är vanligast bland de äldsta kvinnorna. Bland kvinnor som är 85 år eller äldre var det 18 procent som enbart tränade hemma. Den grupp som i minst utsträckning endast tränar i hemmet är 16–24-åringar, där andelen är 4 procent.

7 av 10 svenskar motionerar eller idrottar minst en gång i veckan, antingen utomhus eller inomhus. Det är vanligare att träna utomhus än inomhus. De grupper som i störst utsträckning tränar minst en gång i veckan är de med eftergymnasial utbildning, storstadbor och yngre personer. Bland 16–24-åringarna tränar 85 procent minst en gång i veckan medan motsvarande andelar är ungefär 7 av 10 i åldrarna fram till ålderspensionen. Därefter minskar motionsutövandet. I åldrarna 85 år och däröver är det 45 procent som motionerar minst en gång i veckan.

År 2018 ställdes för första gången i undersökningarna av levnadsförhållanden en fråga om var inomhusträningen ägde rum: Om det skedde i en inomhusanläggning eller hemmet. Till största delen sker inomhusträningen i en inomhusanläggning, där 44 procent tränat minst en gång de senaste 12 månaderna. Andelen som har tränat enbart i hemmet minst en gång är jämförelsevis 7 procent. Framförallt är det äldre kvinnor som tränar i hemmet. 18 procent av kvinnor 85 år och äldre har tränat enbart i hemmet minst 1 gång under de senaste 12 månaderna, vilket kan jämföras med 8 procent av alla kvinnor i åldrarna 16–84 år.

Inomhusträning vanligare i storstan

Storstadsbor tränar inomhus i större omfattning än personer i mindre städer och på landsbygden. 50 procent av storstadsborna tränar minst en gång i veckan inomhus, jämfört med 37 procent av dem som bor på mindre orter. Däremot råder inga skillnader i omfattning av tränandet utomhus, där andelen är runt 60 procent både i storstadsområdena, i de större städerna och i de mindre bostadsorterna.

Andel som tränat inomhus och utomhus minst 1 gång i veckan efter kommungruppering enligt SKL 2017, 16 år och äldre, 2018. Procent

Diagram: Andel som tränat inomhus eller utomhus minst 1 gång i veckan

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden

Det är stora skillnader i idrottandet beroende på utbildningsnivå. Bland dem med högst förgymnasial utbildning tränar 63 procent inomhus eller utomhus minst en gång i veckan. Bland dem med gymnasial utbildning är motsvarande andel 71 procent och bland dem med eftergymnasial utbildning 80 procent.

Det är även skillnader mellan de med svensk bakgrund och de med utländsk bakgrund, där kvinnor i den senare gruppen tränar mer sällan. Andelen kvinnor med utländsk bakgrund som tränar minst en gång i veckan är 60 procent. Bland kvinnor med svensk bakgrund tränar 78 procent minst en gång i veckan.

Andel som tränat inomhus eller utomhus minst 1 gång i veckan efter bakgrund, 16 år och äldre, 2018. Procent

Diagram: Andel som tränat minst 1 gång i veckan

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Andra resultat från ULF/SILC 2018

  • Andelen personer som bor i en bostad med fler än en person per sovrum (trångboddhet enligt norm 3) har ökat från 15 till drygt 17 procent under perioden 2008–2018. Inom gruppen utrikes födda motsvarar andelen trångbodda 38 procent år 2018.
  • Ungefär en av fem i åldrarna 16 år och uppåt saknar kontantmarginal på 12 000 kr för oförutsedda utgifter år 2018. Bland dem som är ensamstående med barn uppgår andelen som saknar kontantmarginal till 49 procent medan det inom gruppen utrikes födda är 45 procent som saknar 12 000 kronor för att betala en oväntad utgift.
  • 41 procent av männen och 35 procent av kvinnorna deltar för det mesta i diskussioner och säger sin åsikt när samtal kommer in på politik.
  • I åldersgruppen 16–24 år bedömer 88 procent av både män och kvinnor att de har en mycket bra eller bra hälsa. I åldersgruppen 75–84 år är det 62 procent av männen och 49 procent av kvinnorna som tycker att de har en mycket bra eller bra hälsa.
  • Drygt en av fem anställda arbetar skift eller efter schema, där arbetstiden är förlagd till olika tider på dygnet. Skiftarbete är vanligare bland yngre än bland äldre.
  • 23 procent av männen och 25 procent av kvinnorna 16 år och äldre har varken tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa under de senaste 12 månaderna. Bland ensamstående kvinnor utan barn är denna andel 33 procent jämfört med 20 procent bland sammanboende kvinnor med barn.
  • 6 av 10 män och kvinnor är ute i skog och mark minst en gång i månaden. Vistelser i skog och mark är vanligare bland unga kvinnor än unga män. Omfattningen av vistelserna ökar med stigande ålder fram till några år efter ålderspensionen. Därefter minskar omfattningen i snabb takt.

SCB redovisar dessa uppgifter tillsammans med andra nya resultat från Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2018 om Boende, Ekonomi och materiella tillgångar, Hälsa, Fritid, Sysselsättning och Medborgerliga aktiviteter.

Även resultat för utrikes födda uppdelade efter utvalda födelselandsgrupper redovisas.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Definitioner och förklaringar

Indikatorn ”Idrottat minst en gång i veckan (>20 gånger) under de senaste 12 månaderna” baseras på de svar som angetts att träningen skett minst 1 gång i veckan antingen inomhus eller utomhus.

Indikatorn ”Idrottat minst 1 gång inomhus enbart i hemmet under de senaste 12 månaderna.” baseras på de svar som angetts att träningen skett inomhus minst 1 gång under de senaste 12 månaderna samt att inomhusträningen skett enbart i hemmet.

För en närmare beskrivning av indikatorerna se avsnittet angående Fritid i ULF/SILC – definitioner:

Definition av indikatorer i ULF/SILC (pdf)

Med ”Svensk bakgrund” avses personer som är inrikes födda med antingen en inrikes och en utrikes född förälder eller två inrikes födda föräldrar.

Med ”Utländsk bakgrund” avses personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Nästa publiceringstillfälle

2019-05-24 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Ellen Ellfolk Kenttä

Telefon
010-479 44 28
E-post
ellen.ellfolkkentta@scb.se

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se