Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2020

Var femte arbetslös kände sig ensam 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-04-21 9.30

6 procent av befolkningen 16 år och äldre kände sig ensamma under pandemi-året 2020. Den högsta andelen finns i åldersgruppen 85 år och äldre: 17 procent, samt bland arbetslösa: 19 procent. I åldersgruppen 60–69 år samt bland dem som har arbete är andelen ensamma 3 procent.

I Undersökningarna av Levnadsförhållanden 2020 ställdes frågan om man under de senaste 4 veckorna känt sig ensam. Ur svaren framgår ett åldersmönster som är likartat för både kvinnor och män. Unga vuxna 20–29 år upplever ensamhet i större utsträckning än personer i åldrarna 60–69 år. I de äldre åldersgrupperna är ensamheten mer utbredd. Bland personer 80 år och äldre har 10 procent känt sig ensamma ”hela tiden” eller ”för det mesta” under dessa 4 veckor. Och vid en snävare åldersavgränsning vid 85 år och äldre ökar denna andel till 17 procent, eller uppskattningsvis omkring 48 000 personer.

Högst andel ensamma bland arbetslösa

Den högsta andelen ensamma uppmättes bland arbetslösa personer. Var femte arbetslös kände sig ensam för det mesta eller hela tiden under de senaste 4 veckorna, och var tionde kände sig ensam hela tiden. Bland dem som hade arbete var motsvarande andelar 3 procent och 1 procent.

Har känt sig ensam hela tiden eller för det mesta under de senaste 4 veckorna 2020.Redovisning efter åldersgrupp, huvudsaklig sysselsättning 16-74 år samt pensionärer. Andelar i procent samt felmarginal

Har känt sig ensam hela tiden eller för det mesta under de senaste 4 veckorna 2020.Redovisning efter åldersgrupp, huvudsaklig sysselsättning 16-74 år samt pensionärer. Andelar i procent samt felmarginal

Liknande åldersmönster som 2018

Frågan är ny för i år i ULF-undersökningen, så det är svårt att veta om situationen har förändrats över tid. År 2018 ställdes dock samma fråga i den Europeiska gemensamma undersökningen EU-SILC som SCB är med och genomför. Resultaten därifrån är snarlika de från ULF 2020 och tyder inte på några stora skillnader jämfört med SILC från 2018. Det framgår också tydligt att skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna var desamma då som nu, med störst ensamhet bland unga vuxna och äldre.

Andra resultat från ULF/SILC

Alla resultat avser befolkningen 16 år och äldre, där inget annat framgår.

  • 14 procent av befolkningen har inte någon nära vän. Andelen är högre bland män än kvinnor, 18 jämfört med 10 procent.
  • 21 procent av befolkningen oroar sig för hur det ska gå med den egna ekonomin under det närmaste året. Andelen har ökat sedan 2016–2017, då den var 18 procent.
  • 3 procent av befolkningen har någon gång under det senaste året kommit efter med betalningen av hushållsräkningar, bostadslån eller hyra på grund av ekonomiska problem. Andelen är högre i vissa grupper, t.ex. har 13 procent av dem som är arbetslösa kommit efter med betalningar.
  • 19 procent skulle inte klara av att betala en oväntad utgift på 12 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. Andelen är högre i vissa grupper, t.ex. saknar 64 procent av dem som är arbetslösa en sådan kontantmarginal.
  • 18 procent av befolkningen bor i en bostad med fler än en person per sovrum (trångboddhet enligt norm 3). Andelen är högre bland yngre än äldre. T.ex. är 31 procent i åldersgruppen 20–29 år trångbodda, jämfört med 4 procent bland dem som är 80 år och äldre.
  • 39 procent av befolkningen har en långvarig sjukdom eller hälsoproblem. Bland dem som är 65 år eller äldre är andelen 61 procent.
  • 89 procent av dem i åldrarna 16–74 år som arbetar är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Andelen är något högre bland företagare än bland anställda, 96 jämfört med 88 procent.
  • 21 procent av de anställda 16–74 år arbetar skift. Det är vanligare bland dem som har ett arbetaryrke än bland dem som har ett tjänstemannayrke, 36 jämfört med 10 procent.
  • 68 procent av de anställda 16–74 år är medlem i en facklig organisation. Det är vanligare bland kvinnor än män, 72 jämfört med 65 procent.

SCB redovisar dessa uppgifter tillsammans med andra nya resultat från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2020 om Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi och materiella tillgångar, Hälsa, Sociala relationer, Sysselsättning och Trygghet.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Definitioner och förklaringar

Upplevd ensamhet

Uppgifterna i statistiken om upplevd ensamhet 2020 baseras på intervjusvaren på följande fråga med svarsalternativ enligt nedan:

Hur stor del av tiden har du under de senaste fyra veckorna känt dig ensam?

1 Hela tiden
2 För det mesta
3 Ibland
4 Sällan
5 Aldrig

Huvudsaklig sysselsättning

Utgår från intervjupersonens svar på frågan "Jobbar du, är du arbetslös, studerande, pensionerad eller något annat?"

Arbete: Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning.
Arbetslös: Har svarat arbetslös på intervjufrågan ovan.

Nästa publiceringstillfälle

2021-10-14

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se