Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2021

Kraftig ökning av vistelser i skog och mark under Covid-19-pandemin

Statistiknyhet från SCB 2022-04-21 8.00

Resultat från 2021 års Undersökningar av levnadsförhållanden visar att 85 procent av befolkningen 16 år och äldre hade varit ute i skog och mark på fritiden minst någon gång under de senaste 12 månaderna. 52 procent hade varit ute i skog och mark varje vecka, vilket är en ökning från 31–33 procent under åren 2008 till 2019.

Andelar bland kvinnor och män 16 år och äldre som under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark på fritiden minst en gång i veckan 2021. Procent

Andelar bland kvinnor och män 16 år och äldre som under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark på fritiden minst en gång i veckan 2021. Procent

Kraftig ökning bland de yngsta och de äldsta

Ökningen är störst i den yngsta och i den äldsta åldersgruppen, där andelarna som varit ute i skog och mark varje vecka har fördubblats sedan 2018–2019, med en ökning från 20 till 40 procent bland 16–24-åringarna, och en ökning från 14 till 31 procent bland personer 85 år och äldre. Även bland 25–34-åringarna syns en relativt stor ökning från 27 till 48 procent.

I den yngsta åldersgruppen 16–24 år syns ökningen vara något större bland kvinnorna än bland männen, vilket även gäller i den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre, där ökningen är statistiskt säkerställd bland kvinnorna, men inte bland männen.

Andelar bland kvinnor och män i olika åldersgrupper som under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark på fritiden minst en gång i veckan 2018–2019 och 2021. Procent

Andelar bland kvinnor och män i olika åldersgrupper som under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark på fritiden minst en gång i veckan 2018–2019 och 2021. Procent

Andra resultat från ULF/SILC

Alla resultat avser befolkningen 16 år och äldre, där inget annat framgår.

 • 28 procent av befolkningen är i hög grad nöjda med livet. I åldersgruppern 16–19 år är andelen bland männen 42 procent och bland kvinnorna 26 procent.
 • 47 procent av befolkningen litar i hög grad på människor de inte känner. I åldersgruppen 16–19 år är denna andel 30 procent, och i åldersgruppen 65–69 år är andelen 56 procent.
 • 38 procent av kvinnorna och 25 procent av männen läser varje vecka någon bok. Andelen som varje vecka lyssnar på ljudböcker är 15 procent bland kvinnorna och bland männen 10 procent.
 • 5 procent av befolkningen har inte någon nära vän. Bland personer 80 år och äldre är denna andel 13 procent. Frågan formulerades om 2021, vilket har medfört tidsseriebrott jämfört med tidigare år.
 • 19 procent av befolkningen 16 år och äldre oroar sig för hur det ska gå med det egna hushållets ekonomi under det närmaste året. Andelen är högre bland dem som har barn än bland dem som inte har barn, och bland dem som har barn är andelen högre bland ensamstående än sammanboende, 37 jämfört med 21 procent.
 • 18 procent skulle inte klara av att betala en oväntad utgift på 13 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. Andelen är högre i vissa grupper, t.ex. saknar 59 procent av dem som är arbetslösa en sådan kontantmarginal.
 • 41 procent av befolkningen har en långvarig sjukdom eller hälsoproblem. Bland dem som är 65 år eller äldre är andelen 59 procent, medan andelen är 66 procent bland dem som är 80 år eller äldre.
 • 68 procent av de anställda 16–74 år är medlem i en facklig organisation. Det är vanligare bland kvinnor än män, 72 jämfört med 65 procent.
 • 37 procent av dem som arbetar är i hög grad nöjda med sitt arbete. Det är vanligare bland företagare än anställda, 53 jämfört med 35 procent.
 • 20 procent av de anställda arbetar skift eller efter schema där arbetstiden är förlagd till olika tider på dygnet. Det är vanligare bland dem som har ett arbetaryrke än ett tjänstemannayrke, 33 jämfört med 11 procent.
 • 18 procent av befolkningen bor i en bostad med fler än en person per sovrum (trångboddhet enligt norm 3). Andelen är högre bland yngre än äldre. T.ex. är 35 procent i åldersgruppen 20–29 år trångbodda, jämfört med 7 procent bland dem som är 80 år och äldre.

SCB redovisar dessa uppgifter tillsammans med andra nya resultat från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2021 om Arbetsmiljö, Boende, Ekonomi och materiella tillgångar, Fritid, Hälsa, Medborgerliga aktiviteter, Sociala relationer, Sysselsättning, Trygghet samt Välbefinnande och tillit.

Definitioner och förklaringar

Vistelser i skog och mark

Uppgifterna i statistiken om vistelser i skog och mark baseras på intervjusvaren från följande frågor med svarsalternativ under åren 2008–2021 enligt nedan. Smärre skillnader i frågornas formulering mellan åren antas inte ha haft någon betydande inverkan på jämförbarheten av resultaten:

2008–2013:
Har du under de senaste 12 månaderna strövat i skog och mark för att få en naturupplevelse, plocka svamp eller bär? (Ungefär hur många gånger eller hur ofta (under de senaste 12 månaderna)?

Svarsalternativ:

1: Flera gånger i veckan (mer än 60 gånger)
2: Någon gång i veckan (21–60 ggr)
3: Någon gång i månaden (6-20 ggr)
4: Någon gång i kvartalet eller mer sällan (1-5 ggr)

”Minst en gång i veckan” i ovanstående diagram utgörs av svar enligt svarsalternativ 1och 2.

”Någon gång” utgörs av svar enligt något av alternativen 1–4.

2014–2015, 2018–2019:
Har du under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark för att få en naturupplevelse, plocka svamp eller bär?

1: Någon gång i kvartalet eller mer sällan (1–5 ggr)
2: Någon gång i månaden (6–20 ggr)
3: Någon gång i veckan eller oftare (mer än 20 ggr)

”Minst en gång i veckan” i ovanstående diagram utgörs av svar enligt svarsalternativ 3.

”Någon gång” utgörs av svar enligt något av alternativen 1–3.

2021:
Har du under de senaste 12 månaderna varit ute i skog och mark för att få en naturupplevelse?”

Följdfråga om ”Ja” på ovanstående fråga:

”Ungefär hur ofta har du varit ute i skog och mark?”

1. Varje vecka
2. Varje månad
3. Mer sällan

”Minst en gång i veckan” i ovanstående diagram utgörs av svar enligt svarsalternativ 1.

”Någon gång” utgörs av svar enligt något av alternativen 1–3.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Göran Nordström

Telefon
010-479 50 15
E-post
goran.nordstrom@scb.se