Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Andelen i arbete under fattigdomsgräns oförändrad

Statistiknyhet från SCB 2018-02-16 9.30

7 procent av svenskar som arbetar har en inkomst under EU:s gräns för risk för fattigdom. Genomsnittet för EU-länderna är 10 procent. I Sverige är det vanligare att yngre, ensamstående med barn och utrikes födda har en låg inkomst trots att de arbetar.

I Sverige lever 7 procent av dem som arbetar i ett hushåll med en inkomst under EU:s fattigdomsgräns. Det är lägre än genomsnittet i EU, där 10 procent av de som arbetar har en låg disponibel inkomst. Andelen varierar mellan olika EU-länder, från Finland som har den lägsta andelen på 3 procent till Rumänien med 19 procent vilket är högst inom EU. Bland arbetslösa svenskar i samma ålder har ungefär hälften en disponibel inkomst under fattigdomsgränsen. Enligt EU:s definition befinner man sig i risk för fattigdom om man bor i ett hushåll där den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet är lägre än 60 procent av medianvärdet i landet.

Under perioden 2008–2016 har andelen av Sveriges befolkning som har en låg disponibel inkomst ökat från drygt 13 procent till drygt 16 procent. Detta kan jämföras med drygt 17 procent i EU som helhet. Bland de svenskar som arbetar har andelen som lever i ett hushåll med en inkomst under EU:s fattigdomsgräns varit relativt konstant under perioden 2008-2016.

Andel av de som arbetar vars disponibla inkomst är lägre än 60% av medianinkomsten i respektive land

EU samt Island, Norge och Schweiz 2016 jämfört med 2008. Procent

Diagram

Källa: Eurostat, SILC

* Data för Island avseende år 2016 var ej tillgängliga vid publiceringstillfället. Uppgifterna avser 2015 ** Kroatien saknar uppgifter 2008.

Den disponibla inkomsten påverkas i det här sammanhanget framför allt av hur mycket eller lite de vuxna i hushållet arbetar, men också av hushållets sammansättning, det vill säga antal hushållsmedlemmar inklusive antal barn samt av lönenivån. Av de som arbetar är det vanligare att ha en inkomst under EU:s fattigdomsgräns bland yngre, ensamstående med barn samt utrikes födda.

Knappt 4 procent av sammanboende svenskar i hushåll utan barn har en inkomst under EU:s fattigdomsgräns jämfört med 16 procent av ensamstående med barn. Motsvarande andelar för EU är 6 procent för sammanboende utan barn respektive 22 procent för ensamstående med barn.

Andel av de som arbetar vars disponibla inkomst är lägre än 60% av medianinkomsten efter hushållstyp

Sverige jämfört med EU. 2016

Diagram

Källa: Eurostat, SILC

Nya kalibrerade vikter i svenska SILC

SCB har tagit fram nya kalibrerade vikter i svenska SILC (Statistics on Income and Living Conditions). De nya kalibrerade vikterna har bidragit till att minska bortfallsbiasen för ett antal viktiga indikatorer som t.ex. Gini-koefficienten och andelen individer med låg inkomst. I samband med detta publicerar SCB reviderade serier för SILC-baserade indikatorer i Statistikdatabasen (SSD) avseende åren 2008–2016.

Mer om nya kalibrerade vikter i svenska SILC

Definitioner och förklaringar

Risk för fattigdom bland de som arbetar: EU:s benämning av indikatorn är in-work-poverty och man pratar ibland också om working poor. Avser andelen av de som är 18 år och äldre som arbetar och vars disponibla inkomst efter skatt är lägre än EU:s gräns för fattigdom.

I arbete: innebär att man ska ha arbetat åtminstone 7 månader under kalenderåret (2015) före intervjuåret (2016).

Disponibel inkomst: Den disponibla inkomsten utgörs av summan av hushållets alla inkomster och transfereringar (till exempel barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd) minus slutlig skatt. För att göra jämförelser av disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen relateras till hushållets sammansättning. Detta bygger på antagandet att ett hushåll bestående av fler hushållsmedlemmar har stordriftsfördelar i och med att hushållets kostnader kan fördelas på flera individer. Den disponibla inkomsten divideras med den konsumtionsvikt, så kallade konsumtionsenheter (k.e.), som gäller för hushållet.

Risk för fattigdom eller låg inkomst: Enligt EU:s definition befinner sig en person som lever i ett hushåll där den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet efter skatt är lägre än 60 procent av medianvärdet för samtliga i risk för fattigdom. För ensamstående var medianinkomsten 172 000 kronor och för samboende med två barn motsvarade medianinkomsten 257 000 kronor i Sverige 2016.

Nästa publiceringstillfälle

2018-03-02 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se