Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Hot och våld i arbetet har mer än fördubblats

Statistiknyhet från SCB 2018-05-31 9.30

Sedan 1980-talet har andelen förvärvsarbetande som har varit utsatta för hot eller våld i arbetet ökat från 2 till 5 procent. Hot och våld i arbetet drabbar kvinnor i större utsträckning än män.

Resultat från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2016–17 visar att 5 procent av de förvärvsarbetande i åldern 16–64 år någon gång under de senaste 12 månaderna har varit utsatta för hot eller våld i arbetet. Det motsvarar ungefär 220 000 personer.

Ökningen har varit större bland kvinnor än män. Åren 1982–83 hade 2 procent av förvärvsarbetande kvinnor och män varit utsatta för hot eller våld i arbetet. Åren 2016–17 hade andelen ökat till 4 procent bland män och 6 procent bland kvinnor.

Andel som någon gång under de senaste 12 månaderna har varit utsatta för hot eller våld i arbetet, fördelat efter kön. 1982–83 samt 2016–17. Procent

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Att utsättas för hot och våld i arbetet är vanligare inom vissa branscher. Till exempel har 12 procent av dem som arbetar inom vård och omsorg varit utsatta för hot eller våld, liksom 9 procent av dem som arbetar inom transportnäringen, 7 procent inom offentlig förvaltning och 6 procent inom utbildning.

Andel som någon gång under de senaste 12 månaderna har varit utsatta för hot eller våld i arbetet, fördelat efter näringsgren. 2016–17

Förvärvsarbetande 16–64 år.

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden

Indelning av vård- och omsorgspersonal i undergrupper visar att det framför allt är de som arbetar inom vård och omsorg med boende som utsätts. I den gruppen har 20 procent någon gång under de senaste 12 månaderna varit utsatt för hot eller våld i arbetet. Bland dem som arbetar inom hälso- och sjukvård respektive öppna sociala insatser är motsvarande andel 8 procent.

Definitioner och förklaringar

Utsatt för hot eller våld i arbetet

Personer som har svarat ja på någon av följande frågor samt på frågan om var händelsen ägde rum svarat ”på den egna arbetsplatsen”:
”Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för ....
... våld som ledde till sådana skador att du var tvungen att söka sjukvård eller tandvård?
... våld som inte krävde sjukvård eller tandvård?
... hot om våld eller andra hotelser som var så allvarliga att du blev rädd?”

Förvärvsarbetande

Personer som har arbete som huvudsaklig sysselsättning. Baseras på följande fråga: ”Nu kommer några frågor om din huvudsakliga sysselsättning. Jobbar du, är du arbetslös, studerande, pensionerad eller något annat?”

Näringsgren

Näringsgren klassificeras enligt Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Mer information om SNI finns i dokumentet MIS 2007:2 på SCB:s webbplats (www.scb.se). 

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

2018-10-16 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Anne Danielsen Rackner

Telefon
010 479 42 66
E-post
anne.danielsenrackner@scb.se