Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Sverige har lägst andel i materiell fattigdom i Europa

Statistiknyhet från SCB 2018-10-16 9.30

Drygt 1 procent i Sverige lever i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition. Genomsnittet för EU är 7 procent. Utrikes födda och arbetslösa lever i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom än inrikes födda med två inrikes födda föräldrar och jämfört med de som arbetar.

I samband med FN:s internationella dag för att utrota fattigdomen, den 17 oktober, publicerar SCB några av de indikatorer som används av EU för att följa upp risken för fattigdom och social utestängning.

Sverige och Schweiz är de europeiska länder som redovisar lägst andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom, drygt 1 procent. Bulgarien och Grekland redovisar högst andelar på 30 respektive 21 procent år 2017.

Allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fyra av nio poster. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala för oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid.

Andelen som lever i allvarlig materiell fattigdom i Sverige har legat på ungefär 1 procent de senaste åren. Det motsvarar drygt 100 000 materiellt fattiga personer i Sverige 2017.

Andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom år 2017 och 2008

Andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom år 2017 och 2008

Källa: Eurostat, EU-SILC *Senaste uppgifter avser 2016 **Kroatien saknar uppgift för 2008

I Sverige är allvarlig materiell fattigdom vanligast bland de som är arbetslösa. Åtta procent av de arbetslösa, jämfört med under en procent av de som arbetar, lever i allvarlig materiell fattigdom. Det är även vanligare att utrikes födda lever i allvarlig materiell fattigdom jämfört med inrikes födda som har två föräldrar födda i Sverige, tre procent jämfört med knappt en halv procent.

Andel i allvarlig materiell fattigdom i Sverige redovisat efter svensk/utländsk bakgrund (hela befolkningen) och sysselsättning (18 år och äldre), år 2017

Andel i allvarlig materiell fattigdom i Sverige redovisat efter svensk/utländsk bakgrund (hela befolkningen) och sysselsättning (18 år och äldre), år 2017

Källa: Eurostat, EU-SILC

Andra resultat från EU-SILC

  • I Sverige har ungefär 9 procent av befolkningen inte råd att åka iväg på en veckas semesterresa till annan ort. Det är den lägsta andelen inom EU. I flera länder har mer än vart tredje hushåll inte råd med en semesterresa.
  • 13 procent av befolkningen i Sverige upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i bostadsområdet. Andelen är högre än i andra nordiska länder och har ökat något i Sverige de senaste åren.
  • Ungefär 16 procent i åldern 65 år och äldre i Sverige har en årlig inkomst efter skatt under gränsen för risk för fattigdom. Andelen är något högre än i EU generellt. För de som är i åldern 75 år och äldre motsvarar andelen ungefär 22 procent i Sverige och drygt 16 procent för EU i genomsnitt.

Mer om EU-SILC

EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) är en statistisk undersökning som genomförs årligen i EU samt ytterligare några länder. Undersökningen är i Sverige sedan 2008 en del av Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC) och möjliggör internationella jämförelser. Fler resultat finns redovisade på Eurostats hemsida under:

Eurostat-database

Tabellerna som tillhör EU-SILC ligger under: Population and social conditions/Living conditions and welfare/Income and living conditions

Definitioner och förklaringar

Allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer kan betala oförutsedda utgifter, en veckas semester per år, en måltid med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande vegetariskt alternativ) varannan dag, tillräcklig uppvärmning av bostaden, kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV, telefon eller bil eller kan betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån). En person i allvarlig materiell fattigdom har inte råd med minst fyra av dessa nio poster. Måttet är ett av tre övergripande mått som EU följer upp årligen i syfte att minska antalet personer i risk för fattigdom eller social utestängning i Europa inför år 2020.

EU:s indikator risk för fattigdom är ett så kallat relativt mått på inkomstfattigdom. Enligt den här definitionen anses en individ vars disponibla inkomst (lön, pension, bidrag etc.) understiger 60% av medianinkomsten i ett land leva i risk för fattigdom. Den här indikatorn mäter inte låg levnadsstandard eller fattigdom i sig utan låg inkomst i relation till andra i respektive land.

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-07 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Philip Andö

Telefon
010-479 44 23
E-post
philip.ando@scb.se

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se