Till innehåll på sidan

Arbetsmiljöindikatorer 2020

Företagare och anställda 16-74 år efter kön. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

På frågan om hur nöjd man är med sitt nuvarande arbete svarar de allra flesta att de är ganska eller mycket nöjda. Företagare är dock något nöjdare än anställda, 96 jämfört med 88 procent. Det är också en högre andel företagare än anställda som tycker att de har stora möjligheter att lära sig nya saker i arbetet, 87 jämfört med 78 procent. Å andra sidan är det vanligare att företagare än anställda upplever svårigheter att koppla bort tankar på arbetet när man är ledig, 49 procent av företagarna upplever sådana svårigheter, jämfört med 35 procent av de anställda.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?