Till innehåll på sidan

Andel som bor i äganderätt 2020

Uppdelat på utrikesfödda och de som har svensk bakgrund. Kvinnor och män. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

Andelen som bor i äganderätt är mer än dubbelt så stor bland dem som har svensk bakgrund (född i Sverige med minst en förälder född inrikes) jämfört med dem som är utrikes födda. Det är även vanligare bland män att bo i äganderätt jämfört med bland kvinnor.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?