Till innehåll på sidan

Saknar mindre kontantmarginal 2020

Män och kvinnor efter ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

Var femte person saknar kontantmarginal för oförutsedda utgifter. Det är vanligare att yngre saknar kontantmarginal. I åldersgruppen 25–34 år saknar ungefär tre av tio kontantmarginal jämfört med ungefär en av åtta i åldersgruppen 65–74 år.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?