Till innehåll på sidan

Brukar betala räkningar och boka, beställa eller köpa något över internet 2018-2019

Män och kvinnor efter utbildningsnivå. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

8 av 10 män och kvinnor betalar sina räkningar över internet, en något högre andel bland männen än bland kvinnorna. Detta kan förefalla något märkligt eftersom intervjufrågan gäller om någon i hushållet brukar betala räkningar över internet. För sammanboende personer är det inga skillnader mellan könen, men i befolkningen 65 år och äldre är andelen ensamboende betydligt högre bland kvinnorna än bland männen, vilket även gäller internetanvändningen. Det är detta som avspeglar sig i statistiken.

Både att betala räkningar över internet och att sköta andra administrativa hushållssysslor som att göra bokningar och inköp är starkt relaterat till utbildningsnivå. Ju högre utbildning desto mer omfattande är sådana sysslor över internet. 9 av 10 män och kvinnor med eftergymnasial utbildning handlar över internet, medan detta endast gäller för ungefär hälften av dem med högst förgymnasial utbildning. Här syns även ett tydligt könsmönster både vad gäller att betala räkningar och att sköta bokningar och beställningar över internet, där detta är klart vanligare bland männen. I gruppen med eftergymnasial utbildning syns dock inga könsskillnader. Här bör även påpekas att en betydande del av de med högst förgymnasial utbildning också är äldre, och därmed i lägre grad är aktiva på internet överhuvudtaget. Men dessa utbildningsskillnader är betydande även i befolkningen under 65 år.

 

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?