Till innehåll på sidan

Varit ute i skog och mark minst en gång i veckan de senaste 12 månaderna 2018-2019

Män och kvinnor efter ålder samt felmarginal

diagram

Kommentarer

Att vara ute i skog och mark är lika vanligt bland kvinnor och män 16 år och äldre vad gäller att vara ute minst någon gång (75 procent), och minst en gång i månaden (59 respektive 58 procent), vilket dock inte framgår av diagrammet ovan. Att ofta vara ute i skog och mark, minst en gång i veckan, är däremot vanligare bland kvinnor än bland män: 35 procent jämfört med 31 procent. 

Här syns ett geografiskt mönster där personer i landets norra regioner oftare är ute i skog och mark jämfört med befolkningen i de södra delarna. Undantaget utgör Småland med Öland och Gotland, som i detta avseende mer liknar norra Sverige. Bland kvinnorna är skillnaden mellan å ena sidan Övre Norrland och Småland, och å andra sidan Sydsverige och Stockholms län statistiskt säkerställd. 

Bland män syns denna skillnad mellan norr och söder ännu tydligare, med statistiskt säkerställda skillnader även mellan Mellersta Norrland och hela södra Sverige. Dock med samma undantag som för kvinnorna, där Småland med öarna uppvisar samma höga andel som ofta är ute i skog och mark som Norrlandsregionerna.

Region enligt NUTS2

NUTS är EU:s regionindelning med det främsta syftet att erhålla jämförbara områden vad avser till exempel yta och befolkningsstorlek i EU:s olika medlemsländer. NUTS används bland annat för statistisk redovisning och i EU:s regionalpolitik. I Undersökningarna av levnadsförhållanden använder vi indelningen i så kallade riksområden, NUTS2 enligt följande indelning: 

NUTS2 SE11 Stockholm: Omfattar Stockholms län.
SE12 Östra Mellansverige: Uppsala län, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län.
SE21 Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län.
SE22 Sydsverige: Blekinge län, Skåne län.
SE23 Västsverige: Hallands och Västra Götalands län.
SE31 Norra Mellansverige: Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.
SE32 Mellersta Norrland: Västernorrlands och Jämtlands län.
SE33 Övre Norrland: Västerbottens och Norrbottens län.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?