Till innehåll på sidan

Andel dagliga tobaksanvändare 2018-2019

Kvinnor och män 16 år och äldre. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

En av tio kvinnor och män, i åldern 16 år och äldre, röker varje dag. Det är däremot betydligt vanligare att män än kvinnor snusar dagligen. Det är dessutom vanligare att män dagligen snusar än röker, medan det motsatta gäller för kvinnor. Det är mer än dubbelt så vanligt att män än kvinnor röker och/och eller snusar varje dag. Sammantaget är det 22 procent av befolkningen, 16 år och äldre, som röker och/eller snusar dagligen. Det innebär att ungefär 1,8 miljoner personer i Sverige röker och/eller snusar varje dag.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?