Till innehåll på sidan

Andel som har besvär av ängslan, oro eller ångest 2020

Kvinnor och män efter ålder. Procent och felmarginal

Diagram

Kommentarer

Det är en större andel kvinnor än män som har besvär av ängslan, oro eller ångest. Det gäller för alla åldersgrupper. 33 procent av kvinnorna och 21 procent av männen som är 16 år och äldre har besvär av ängslan, oro eller ångest. Det är vanligare att yngre har dessa besvär jämfört med äldre. Bland kvinnor och män som är 16-29 år är det 46 respektive 30 procent som har besvär av ängslan, oro eller ångest, jämfört med 24 respektive 11 procent av kvinnor och män som är 65 år och äldre.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?