Till innehåll på sidan

Använder glasögon eller kontaktlinser, 2016

Män och kvinnor 16–84 år. Procent och felmarginal

Diagram

Kommentarer

Sammantaget använder två av tre personer i åldern 16–84 år glasögon eller kontaktlinser. Det motsvarar ungefär 5 300 000 personer.

En större andel kvinnor än män, 16–54 år, använder glasögon eller kontaktlinser. I åldersgruppen 55+ år använder drygt nio av tio, såväl kvinnor som män, glasögon eller kontaktlinser.

Andel personer, procent

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-04-26

Har du frågor om statistiken?