Till innehåll på sidan

Andel som är medlem i en facklig organisation 2020

Anställda kvinnor och män 16-74 år efter arbetar- och tjänstemannayrke. Procent och felmarginal

Diagram

Kommentarer

Det är en större andel anställda kvinnor än anställda män i åldern 16-74 år som är medlemmar i en facklig organisation: 72 respektive 65 procent. Att vara medlem i en facklig organisation är vanligare bland kvinnor som arbetar i ett tjänstemannayrke än bland kvinnor som arbetar i ett arbetaryrke: 75 respektive 66 procent. Samma mönster återfinns bland anställda män: 71 procent av männen som arbetar i ett tjänstemannayrke är medlemmar i någon facklig organisation jämfört med 58 procent bland män som arbetar i ett arbetaryrke.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?