Till innehåll på sidan

Andel som oftast deltar i politiska diskussioner 2018-2019

Kvinnor och män 16 år och äldre. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

I undersökningen får de som intervjuas ta ställning till fyra påståenden och välja det som de tycker bäst beskriver hur de brukar göra i samtal som handlar om politik. Det är vanligare att män än kvinnor för det mesta deltar i diskussioner och säger sin åsikt när samtal kommer in på politik. År 2018-19 uppgav 42 procent av männen, jämfört med 37 procent av kvinnorna, att de oftast deltar i politiska diskussioner. Det är också vanligare att såväl kvinnor som män med eftergymnasial än med förgymnasial utbildning deltar i politiska diskussioner.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?