Till innehåll på sidan

Har ingen nära vän 2020

Kvinnor och män efter ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

14 procent av befolkningen 16 år och äldre har ingen nära vän som de kan prata med om vad som helst. 10 procent av kvinnorna och 18 procent av männen. Bland männen i de yngre åldersgrupperna under 40 år är det förhållandevis låga andelar som saknar en nära vän, ca 10 procent, medan denna andel är dubbelt så hög i åldersgrupperna 60 år och äldre.

Bland kvinnorna framgår inte någon motsvarande högre andel i de äldre åldersgrupperna som saknar en nära vän. Möjligen med undantag av åldersgruppen 80 år och äldre, vilket dock inte kan säkerställas statistiskt. Men motsvarande data från 2016–2017 med en statistiskt säkerställd högre andel bland de äldsta kvinnorna stärker detta mönster även för 2020.

I intervjufrågan räknas inte eventuell make/maka/sambo som någon nära vän.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?