Till innehåll på sidan

Har känt sig ensamma hela tiden eller för det mesta under en föregående 4-veckorsperiod 2020

Kvinnor och män 16 år och äldre. Huvudsaklig sysselsättning 16-74 år samt pensionärer. Andelar i procent samt felmarginal

Diagram

Kommentarer

6 procent av befolkningen 16 år och äldre kände sig ensamma hela tiden eller för det mesta under en föregående 4-veckorsperiod pandemi-året 2020. Det åldersmönster som framgår av diagrammet ovan är likartat för både kvinnor och män, och några könsskillnader kan inte påvisas. Unga vuxna 20–29 år upplever ensamhet i större utsträckning än personer i åldrarna 60–69 år. I de äldre åldersgrupperna är ensamheten mer utbredd. Diagrammet visar att bland personer 80 år och äldre har 10 procent känt sig ensamma ”hela tiden” eller ”för det mesta” under dessa 4 veckor. Och vid en snävare åldersavgränsning vid 85 år och äldre (se Statistikdatabasen i länken nedan) ökar denna andel till 17 procent, eller uppskattningsvis omkring 48 000 personer.

Högst andel ensamma bland arbetslösa

Den högsta andelen ensamma uppmättes bland arbetslösa personer. Var femte arbetslös kände sig ensam för det mesta eller hela tiden under de senaste 4 veckorna, och var tionde kände sig ensam hela tiden. Bland dem som hade arbete var motsvarande andelar 3 procent och 1 procent.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?