Till innehåll på sidan

Umgänge med nära anhörig varje vecka 2016–2017

Kvinnor och män efter ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

Med "nära anhörig" menas här föräldrar, barn eller syskon som man inte bor tillsammans med. 45 procent av männen och 50 procent av kvinnorna 16 år och äldre umgås med nära anhöriga varje vecka. I åldrarna 55-64 år andelen som högst, med 64 procent av kvinnorna och 57 procent av männen. Lägst är andelen i åldersgruppen 16-24 år, med 26 procent bland både män och kvinnor. Detta kan delvis bero på att ungdomar i högre grad bor med nära anhöriga, eller att de föredrar umgänge med vänner framför umgänge med nära anhöriga. Ungdomars studier på annan ort än hemorten kan också ha viss betydelse.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?