Till innehåll på sidan

Umgänge med vänner varje vecka 2016–2017

Kvinnor och män efter ålder. Procent och felmarginal.

diagram

Kommentarer

Umgänget med  "andra släktingar, vänner och bekanta eller kompisar" är mer utbrett än umgänget med de närmaste anhöriga som man inte längre bor med. Förhållandet mellan åldersgrupperna är också det rakt motsatta, där umgänget med vänner varje vecka avtar med åldern i jämförelse med umgänget med nära anhöriga som i stället ökar med åldern. Nästan nio av tio män och kvinnor 16-24 år umgås med vänner varje vecka, medan det i åldrarna runt 65 år är ungefär varannan. Vänner från ungdomen skingras med åren och ersätts kanske inte av nya vänner i samma omfattning, utan umgänget med de närmast anhöriga blir istället allt viktigare, samtidigt som olika förpliktelser kräver både tid och ork.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-21

Har du frågor om statistiken?