Till innehåll på sidan

Andel anställda 16-74 år som arbetar skift, kväll och natt, 2020

Kvinnor och män efter arbetar- respektive tjänstemannayrke. Procent och felmarginal.

Diagram

Kommentarer

Två av tio anställda arbetar skift eller efter schema där arbetstiden är förlagd till olika tider på dygnet, tre av tio arbetar kväll och drygt en av tio arbetar natt. Skift-, kvälls- och nattarbete är vanligare bland dem som har ett arbetaryrke än bland dem som har ett tjänstemannayrke. Till exempel berörs drygt tre av tio arbetare av skiftarbete, jämfört med en av tio tjänstemän.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?