Till innehåll på sidan

Andel som oroar sig för sin ekonomi 2020

Efter huvudsaklig sysselsättning, befolkningen 16+ år

Diagram

Kommentarer

Drygt två av tio oroar sig för hur det ska gå med det egna hushållets ekonomi under det närmaste året. Andelen har ökat något sedan 2016-17 då frågan senast ställdes. Bland arbetslösa är det nästan sex av tio som oroar sig för sin ekonomi, jämfört med två av tio bland dem som arbetar och en av tio bland dem som har gått i pension.

Definitioner och förklaringar

Statistikdatabasen

Definitioner av indikatorerna (pdf)

Definitioner av redovisningsgrupperna (pdf)

Om skattningar och felmarginaler

Eftersom ULF/SILC är en urvalsundersökning baserad på ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten/felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen.

Dokument om hur man tolkar felmarginal/osäkerhetsintervall (pdf)

Intervjuformulären för ULF/SILC

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-21

Har du frågor om statistiken?