Till innehåll på sidan

Beskrivning av Undersökningarna av levnadsförhållanden ULF/SILC

Levnadsförhållandena beskrivs i Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) genom följande ämnesområden: Arbetsmiljö, boendeförhållanden, ekonomi, fritid, hälsa, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetstider, trygghet och säkerhet och utbildning.

Samhällsutvecklingen medför att befolkningens levnadsförhållanden fortlöpande förändras. Olika grupper påverkas på olika sätt. Män och kvinnor, barn och äldre, arbetare och tjänstemän, storstadsbor och landsortsbefolkning – allas välfärd påverkas mer eller mindre av förändringarna. Effekterna kan mätas i förhållanden som rör hälsa, ekonomiska resurser, utbildning, boende, fritidsvanor, sociala relationer, utsatthet för brott och mycket mer. Kort sagt vår välfärd.

Att känna till befolkningens välfärdsförhållanden är av intresse för många, till exempel politiker och andra beslutsfattare, forskare, journalister och inte minst för allmänheten. Därför genomför Statistiska centralbyrån på uppdrag av Sveriges Riksdag årligen sedan 1975 undersökningar av svenska folkets levnadsförhållanden.

Större förändringar i ULF/SILC

Under åren 2006–2008 genomfördes två större förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden; en övergång från besöks- till telefonintervjuer samt att undersökningen EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) integrerades i ULF. Dessa förändringar beskrivs i följande rapport:

Dessa förändringar beskrivs i följande rapport:

Mer detaljerad information om EU-SILC finns på Eurostats hemsida:

Sedan år 2008 är alltså ULF och SILC integrerade i den undersökning som kallas ULF/SILC. Undersökningarna genomförs som telefonintervjuer med ett slumpmässigt urval av befolkningen, 16 år och äldre. Mellan 12 000 och 13 000 personer intervjuas under ett år. En del av frågorna ställs till hela urvalet. Varje år finns dessutom ett fördjupningsområde vardera i ULF respektive SILC, och dessa frågor ställs bara till delar av urvalet.

Intervjuerna kompletteras också med data från olika register, vilket ytterligare ökar materialets användbarhet. Det gäller uppgifter om olika slag av inkomster, pensioner, skatt, bostadstillägg, sociala bidrag, studiemedel med mera.

Kontaktinformation

Kontakta oss för mer information om ULF/SILC