Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk 2016/2017

Stor skörd gav ökad försäljning av växtnäring

Statistiknyhet från SCB 2018-04-25 9.30

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2016/17 till 198 500 ton, en ökning med 7 procent jämfört med närmast föregående gödselår. För fosfor uppgick försäljningen till 14 400 ton, vilket är en ökning med 1 300 ton (10 procent) jämfört med föregående år.

Försäljningen av kalium och svavel i mineralgödsel uppgick till 27 500 respektive 28 500 ton, vilket är en ökning med 4 respektive 6 procent jämfört med föregående gödselår.

Höstvetearealen som såddes under hösten 2016 var liksom 2013, 2014 och 2015 rekordstor. Detta gjorde att behovet av framför allt kväve kvarstod, för att svara mot höstvetets större näringsbehov jämfört med till exempel vårsådda grödor. Den redovisade totalskörden av spannmål blev 9 procent större än föregående års spannmålsskörd och 8 procent större än fem-årsgenomsnittet. Hälften av den totala spannmålsskörden utgjordes av höstvete. Anpassningar av tillförseln av växtnäring kan ha gjorts utifrån bedömningar att grödorna såg ut att ge hög skörd. Detta kan ses som en av huvudförklaringarna till den ökade försäljningsnivån för gödselåret 2016/17.

Försäljningen av mineralgödsel räknad som mängd näringsämne per hektar utnyttjad åkermark beräknas för kväve till 83 kg per hektar. För fosfor och för kalium var motsvarande mängd 6 respektive 11 kg per hektar. Mängd svavel per hektar utnyttjad åker redovisas till 12 kg per hektar.

Kadmiuminnehållet i fosforgödselmedel sålda under 2016/17 beräknas till totalt 88 kg. Halten av metallen kadmium beräknas i medeltal till 6,1 gram per ton fosfor, vilket är i nivå med föregående gödselår. Mängden kadmium i försålda fosforgödselmedel redovisades första gången 1995/96, och jämfört med det året har kadmiumtillförseln via mineralgödsel minskat med 83 procent.

Via ordinarie handelskanaler för mineralgödsel förekommer även försäljning av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling. Dessa är till största delen organiska gödselmedel. Den försålda mängden växtnäringsämnen uppgick till 1 600 ton kväve, 500 ton fosfor och 3 500 ton kalium under 2016/17. Försäljningen av svavel uppgick till 2 500 ton.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se/MI1002.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering planeras till april 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se