Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk 2018/2019

Ingen ökad försäljning av mineralgödsel trots ökade skördar

Statistiknyhet från SCB 2020-04-29 9.30

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick till 182 700 ton gödselåret 2018/19. Det är i nivå med föregående gödselår. Trots ökade totalskördar för flertalet grödor 2019 ökade inte de sålda mängderna av mineralgödsel, eftersom det fanns gödsel kvar i lager på jordbruksföretagen sedan torråret 2018.

För fosfor uppgick försäljningen till 12 800 ton, en minskning med 10 procent jämfört med närmast föregående gödselår. Försäljningen av kalium och svavel i mineralgödsel uppgick till 27 000 respektive 26 900 ton. Det är en minskning med 8 respektive 11 procent jämfört med föregående gödselår.

Jämfört med torråret 2018 blev den redovisade totalskörden av spannmål nästan dubbelt så stor. Även för baljväxter, oljeväxter, potatis och slåttervall skördades avsevärt mer under 2019.

Trots de ökade totalskördarna 2019 för flertalet grödor ökade inte de sålda mängderna av mineralgödsel. För 2018 såg grödorna på grund av torkan ut att ge låg skörd, och därför minskades tillförseln av växtnäring. Den därmed överlagrade mineralgödseln har troligen till stor del istället använts under gödselåret 2018/19.

Försäljningen av mineralgödsel räknad som mängd näringsämne per hektar utnyttjad åkermark var för kväve 76 kg per hektar. För fosfor var motsvarande mängd 5 kg per hektar. För både kalium och svavel var den beräknade mängden 11 kg per hektar utnyttjad åkermark.

Kadmiuminnehållet i fosforgödselmedel sålda under 2018/19 beräknas till totalt 97 kg. Halten av metallen kadmium beräknas i medeltal till 7,6 gram per ton fosfor. Mängden kadmium i sålda fosforgödselmedel redovisades första gången 1995/96, och jämfört med det året har kadmiumtillförseln via mineralgödsel minskat med 81 procent.

Via ordinarie handelskanaler för mineralgödsel förekommer även försäljning av gödselmedel tillåtna i ekologisk odling. Dessa är till största delen organiska gödselmedel. Den försålda mängden växtnäringsämnen uppgick till 2 500 ton kväve, 800 ton fosfor och 4 200 ton kalium under 2018/19. Försäljningen av svavel uppgick till 3 100 ton.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande:

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2018/19

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering planeras till april 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se