Till innehåll på sidan

Detaljhandelns geografi

SCB presenterar ny statistik över handelsområden

Statistiknyhet från SCB 2018-11-16 9.30

I Sverige fanns 560 handelsområden år 2015. Handelsområdena bestod av nästan 17 000 arbetsställen där det sammanlagt arbetade mer än 150 000 personer. Detta är resultatet av de nya geografiska avgränsningar av handelsområden som SCB nu publicerar.

SCB har tagit fram handelsområden som ger en bild av var i landet detaljhandeln är koncentrerad, hur många som arbetar i handelsområdena och antalet företag inom dessa.

Handelsområden i Sverige 2015 per län och riket
Län Antal handelsområden Antal arbetsställen Antal anställda
Stockholms län 97 4 142 40 900
Uppsala län 14 475 5 100
Södermanlands län 17 428 3 450
Östergötlands län 25 722 6 250
Jönköpings län 23 553 4 550
Kronobergs län 14 315 2 850
Kalmar län 20 462 3 750
Gotlands län 4 94 850
Blekinge län 8 255 1 700
Skåne län 78 2 413 19 900
Hallands län 19 556 6 050
Västra Götalands län 95 2 544 23 350
Värmlands län 27 541 4 850
Örebro län 12 421 3 600
Västmanlands län 13 432 4 000
Dalarnas län 20 459 4 550
Gävleborgs län 20 449 3 750
Västernorrlands län 11 407 3 400
Jämtlands län 8 176 1 500
Västerbottens län 17 406 3 800
Norrbottens län 18 459 3 900
Riket 560 16 709 152 050

Källa: SCB

Största handelsområdena finns i storstadsområden

Handelsområdena samlar en stor del av den yta som utgörs av detaljhandel i Sverige, men utgör totalt sett en mycket liten del av Sveriges landyta, mindre än 1 promille. De enda län där handelsområdena överstiger 1 promille av landytan är Stockholms län (2 promille) samt Skåne och Hallands län (båda 1 promille). Om vi däremot tittar på enskilda kommuner överskrider handelsområdena i tolv av landets kommuner mer än 0,5 procent av den totala landytan. Åtta av dessa kommuner ligger i Stockholmsområdet, tre i Skåne och en i Göteborg.

Av Sveriges 290 kommuner saknade 47 kommuner helt handelsområden. Det motsvarar 16 procent av alla kommuner i landet.

De tre storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, har flest arbetsställen inom detaljhandel som ligger i ett handelsområde. Minst antal finns i Gotland och Jämtlands län.

Antalet anställda inom detaljhandel i handelsområden uppgick 2015 till 152 000 personer (varav 99 procent inom tätort). Av dessa arbetade mer än hälften, 55 procent, i något av de tre storstadslänen Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län.

Nästan alla handelsområden ligger i tätorter

I allmänhet är handelsområdena i Sverige belägna inom tätorter, där också huvuddelen av landets befolkning bor. Av den totala yta som Sveriges tätorter upptar utgör handelsområdena 1,1 procent.

Handelsområden – ett sätt att mäta detaljhandelns utveckling

SCB:s handelsområden är geografiska områden som består av antingen minst fem detaljhandelsföretag inom ett begränsat avstånd eller fyra detaljhandelsföretag som tillsammans har minst 100 anställda. Handelsområdena kan bestå både av områden med centrumhandel i centrala delar av städer och externhandel i form av köpcentrum och handelsplatser. Handelsområdena för 2015 är framtagna i en automatiserad process vilket innebär att alla handelsområden har avgränsats på ett systematiskt och jämförbart sätt.

Baserat på uppgifter om detaljhandelsföretagen som ingår i handelsområdena har statistik producerats, som kan användas som underlag för analyser av detaljhandelns utveckling i Sverige. Statistiken kan exempelvis utgöra grund för fysisk planering och för att följa utvecklingen av handelns geografiska mönster över tid. En aspekt inom detaljhandelns utveckling som handelsområdena möjliggör är att över tid studera den pågående strukturomvandlingen där handeln koncentreras till färre men större handelsplatser, eller där viss fysisk detaljhandel övergår till handel över nätet.

Definitioner och förklaringar

Handelsområden består från och med 2015 av en koncentration av arbetsställen med SNI-kod 47 Detaljhandel, vilka tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, bestående av:

  1. minst fem detaljhandelsföretag, eller
  2. fyra detaljhandelsföretag, vilka tillsammans har minst 100 anställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett statistiskt meddelande 2018-11-20 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se