Till innehåll på sidan

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2018

Ny officiell statistik om skogsmark

Statistiknyhet från SCB 2019-06-27 9.30

För första gången redovisas en sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark; formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor vid föryngringsavverkning, samt improduktiv skogsmark. Statistiken har tagits fram i ett samarbete mellan de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Siffrorna kommer att uppdateras årligen genom fortsatt samarbete mellan myndigheterna.

Det finns vissa överlapp mellan de former av skogsmark som ingår i statistiken. Det innebär att flera objekt kan vara belägna på samma yta. Statistiken visar överlapp mellan formellt skyddad skogsmark och improduktiv skogsmark, där drygt en fjärdedel av den improduktiva skogsmarken överlappas av formellt skyddade områden.

Överlapp mellan de fyra formerna av skogsmark

Med anledning av metodmässiga och juridiska skillnader mellan formerna, samt att statistiken inte är värderad i relation till nationella eller internationella mål, kan summeringar av de fyra formerna vara missvisande. I den officiella statistiken summeras de därför inte.

9 procent formellt skyddad skogsmark

Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för olika instrument för skydd av skogsmark, vilka bestäms av lagar, förordningar, enskilda beslut eller ingångna avtal. De förekommer både på produktiv och improduktiv skogsmark. Det finns stora överlapp mellan instrumenten. Det är särskilt skyddstypen Natura 2000 som överlappas av andra instrument. I statistiken har överlappen räknats bort till en nettoareal för den formellt skyddade skogsmarken.

Vid utgången av 2018 omfattade den formellt skyddade skogsmarken totalt 2,3 miljoner hektar, vilket motsvarar 9 procent av Sveriges hela skogsmark. Av dessa var nästan 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 6 procent av landets hela produktiva skogsmark. 62 procent av den formellt skyddade skogsmarken finns i Sveriges fjällnära region.

Hänsynsytor skattas till 2 procent

Frivilliga avsättningar är områden med produktiv skogsmark för vilka markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. De uppskattas omfatta drygt 1,2 miljoner hektar, vilket motsvarar 5 procent av Sveriges produktiva skogsmark.

Hänsynsytor är mindre områden produktiv skogsmark som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning. För 2018 är de skattade till att omfatta knappt en halv miljon hektar, vilket motsvarar 2 procent av landets produktiva skogsmark.

Improduktiv skogsmark är skogsmark som i genomsnitt inte kan producera mer än en kubikmeter virke per hektar och år. Det kan vara trädbevuxna myrar, bergimpediment eller fjällbjörkskog. Den improduktiva skogsmarken omfattar totalt 4,5 miljoner hektar, eller 16 procent av Sveriges hela skogsmark. Improduktiv skogsmark som inte överlappar formellt skydd omfattar 3,2 miljoner hektar, eller 12 procent av Sveriges totala skogsmark. Det mesta av den improduktiva skogsmarken finns i de nordliga delarna av landet.

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2018
  Arealer i hektar, utan överlapp mellan former Andel av total skogsmark
Former Produktiv skogsmark Skogsmark totalt Produktiv skogsmark Skogsmark totalt
Formellt skyddad skogsmark 1 381 800 2 335 400 6% 9%
Frivilliga avsättningar 1 210 100 1 210 100 5% 4%
Hänsynsytor 425 900 425 900 2% 2%
Improduktiv skogsmark . 3 239 500 . 12%

Arealer är avrundade till jämna 100-tal. Delmängder ska därför inte summeras. Överlapp är skattade och exkluderade enligt specifik ordning, se statistikens dokumentation. Andel formellt skydd är beräknat m.h.a. Nationella marktäckedata (NMD) 2019. Andelar för övriga former är beräknade m.h.a. Riksskogstaxeringens statistik. Hänsynsytornas areal är preliminära skattningar, baserat på det senaste definitiva treårsmedelvärdet vid 2014. Överlapp mellan frivilliga avsättningar och hänsynsytor kan finnas, men är inte tillräckligt undersökta.

Definitioner och förklaringar

Skogsmark

Skogsmark definieras i Skogsvårdslagen (1979:429) som ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än tio procent, eller förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.

Produktiv skogsmark

Produktiv skogsmark definieras i Skogsvårdslagen som skogsmark vilken enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.

Former av skogsmark

De fyra delmängder som ingår i statistiken, benämns här som former. De nämns i regeringsuppdraget (N2018/04159/SK), som de delmängder vilka statistiken ska fördelas på. Formerna är:

 1. Formellt skyddad skogsmark
 2. Frivilliga avsättningar
 3. Hänsynsytor vid föryngringsavverkning 
 4. Improduktiv skogsmark.

Former inom statistiken, fördelat på typ av skogsmark

Storleken på rutorna motsvarar inte formernas faktiska arealer eller storleksförhållanden sinsemellan.

Instrument för formellt skyddad skogsmark

Med instrument avses här reglering i lagar och förordningar, samt ingångna avtal och enskilda beslut för formellt skyddad skogsmark. De instrument som ingår i statistiken är:

 1. Nationalparker
 2. Naturreservat med föreskrifter mot skogsbruk
 3. Biotopskyddsområden
 4. Natura 2000 med skogshabitat
 5. Naturvårdsavtal, inklusive ekoparker och vitryggsavtal
 6. Inomstatlig överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket
 7. Beslutade biotopskyddsområden och naturreservat, som inte vunnit laga kraft
 8. Markersättningar för bildande av naturreservat.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se