Till innehåll på sidan

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark 2021

22 000 hektar ny formellt skyddad skogsmark

Statistiknyhet från SCB 2022-06-30 8.00

Under 2021 har arealen formellt skyddad skogsmark ökat med 21 600 hektar, varav 16 400 hektar på produktiv skogsmark. Ökningen motsvarar nästan 0,1 procent av Sveriges totala skogsmarksareal. De frivilliga avsättningarna är relativt oförändrade sedan 2020.

Statistiken visar arealer för fyra olika former av skogsmark. Det är formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor vid föryngringsavverkning och improduktiv skogsmark. Det tas fram i ett myndighetssamarbete där SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet ingår.

Vid utgången av 2021 omfattade den formellt skyddade skogsmarken nästan 2,4 miljoner hektar, vilket motsvarar knappt 9 procent av Sveriges totala skogsmark. Av dessa var mer än 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar nästan 6 procent av landets hela areal produktiv skogsmark. De frivilliga avsättningarna omfattade 1,3 miljoner hektar, vilket motsvarar nästan 6 procent av Sveriges hela areal produktiv skogsmark och knappt 5 procent av den totala arealen skogsmark.

En preliminär skattning av hänsynsytor vid föryngringsavverkning ger en areal på nästan en halv miljon hektar för 2021, vilket motsvarar cirka 2 procent av landets produktiva och totala skogsmarksareal. Sveriges improduktiva skogsmarksareal, inklusive formellt skydd, omfattar totalt 4,4 miljoner hektar. Improduktiv skogsmark utanför formellt skydd omfattar 3 miljoner hektar, eller 11 procent av Sveriges totala skogsmarksareal.

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2021
  Arealer i hektar, utan överlapp mellan former Andel av total skogsmark
Former Produktiv skogsmark Skogsmark totalt Produktiv skogsmark Skogsmark totalt
Formellt skyddad skogsmark 1 327 600 2 369 800 5,8% 8,8%
Frivilliga avsättningar 1 307 000 1 307 000 5,6% 4,7%
Hänsynsytor 497 200 497 200 2,1% 1,8%
Improduktiv skogsmark 0 3 097 800 0,0% 11,1%

Källa: SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU Riksskogstaxeringen. Arealer i hektar avrundade till jämna 100-tal.

I den officiella statistiken summeras inte arealer och andelar för de fyra formerna. Det beror på flera faktorer, bland annat att det är stora juridiska skillnader mellan formerna avseende hur de kan påverka markanvändningen på ytan där de är belägna. Det finns även stora skillnader i metod för hur arealerna beräknas, till stor del beroende på skillnader i dataunderlag. Dessutom är inte statistiken värderad i relation till nationella eller internationella mål. Allt detta kan leda till att summeringar blir missvisande.

 

Statistikens former av skogsmark, med andel av all skogsmark i Sverige

diagram

Källa: SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU Riksskogstaxeringen. Storleken på cirklarna motsvarar de faktiska proportionerna. Summering av andelarna i figuren bör inte göras, med anledning av metodmässiga och juridiska skillnader mellan delarna.

Statistikens former av produktiv skogsmark, med andel av all produktiv skogsmark i Sverige

 

Diagram

Källa: SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU Riksskogstaxeringen. Storleken på cirklarna motsvarar de faktiska proportionerna. Summering av andelarna i figuren bör inte göras, med anledning av metodmässiga och juridiska skillnader mellan delarna.

Hälften av fjällnära skogsmark är formellt skyddad

Det är stora skillnader i hur det formella skyddet av skogsmark fördelar sig mellan olika delar av Sverige. I den fjällnära regionen är 50,7 procent av den produktiva skogsmarken skyddad. Det motsvarar 564 000 hektar. Nedan den fjällnära gränsen är 3,5 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad. Det motsvarar 763 000 hektar.

När improduktiv skogsmark ingår i beräkningen är 57 procent av den fjällnära skogsmarken formellt skyddad. Det motsvarar mer än 1,4 miljoner hektar. I övriga landet, det vill säga nedan den fjällnära gränsen, är andelen 3,8 procent. Det motsvarar 923 000 hektar.

Formellt skyddad skogsmark ovan och nedan fjällnära gränsen. Arealer i hektar, utan överlapp mellan instrument. 2021-12-31

Diagram

Källa: Naturvårdsregistret NVR och Nationella marktäckedata NMD 1.1. Utan överlapp mellan instrument

Definitioner och förklaringar

Skogsmark

Skogsmark definieras i Skogsvårdslagen (1979:429) som ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än tio procent, eller förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.

Produktiv skogsmark
Produktiv skogsmark definieras i Skogsvårdslagen som skogsmark vilken enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.

Former av skogsmark    

De fyra delmängder som ingår i statistiken, kallas här för former. De nämns i regeringsuppdraget (N2018/04159/SK), som de delmängder vilka statistiken ska fördelas på. Formerna är:

 1. Formellt skyddad skogsmark
 2. Frivilliga avsättningar
 3. Hänsynsytor vid föryngringsavverkning
 4. Improduktiv skogsmark.

Formellt skyddad skogsmark

Formellt skyddad skogsmark är skogsmark som regleras av lagar och förordningar, samt ingångna avtal och enskilda beslut. I den här statistiken är det ett samlingsbegrepp för olika instrument för skydd av skogsmark, som förekommer både på produktiv och på improduktiv skogsmark. De instrument som ingår i statistiken är:

 1. Nationalparker
 2. Naturreservat med föreskrifter mot skogsbruk
 3. Biotopskyddsområden
 4. Natura 2000 med skogshabitat
 5. Naturvårdsavtal, inklusive ekoparker och vitryggsavtal
 6. Inomstatlig överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket
 7. Beslutade biotopskyddsområden och naturreservat, som inte vunnit laga kraft
 8. Markersättningar för bildande av naturreservat.

Frivilliga avsättningar

Områden med produktiv skogsmark, där markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden.

Hänsynsytor

Mindre områden produktiv skogsmark som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning. Statistiken baseras på det senaste kända värdet, treårsmedelvärdet vid avverkningssäsong 2016/17, tillsammans med Riksskogstaxeringens skattning av avverkad areal.

Improduktiv skogsmark

Skogsmark som enligt vedertagna bedömningsgrunder inte kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år. Exempel på improduktiv skogsmark är fjällbjörkskog, träd- eller buskbevuxna myrar och glest trädbevuxna hällmarksområden.

Den fjällnära regionen

Kartan visar de fem naturgeografiska regioner som används i statistiken, med den fjällnära regionen i ljus färg i den nordvästra delen av Sverige. Övriga fyra regioner motsvarar marken nedan den fjällnära regionen.

Karta

Källa: Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, SCB

Förändringar över tid

Nytillkomna arealer formellt skydd avser endast de områden som inte var med i föregående års redovisning av formellt skyddade områden. Beräkningen kräver analys av enskilda beslut och avtal, med hjälp av geodata (digitala kartor).

Statistik över frivilliga avsättningar och hänsynsytor har reviderats för åren 2018, 2019 och 2020. Jämförelser över tid ska inte göras mellan rapporter. Korrekta och uppdaterade värden för samtliga år finns i SCB:s statistikdatabas.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelandet:

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2021 (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se