Till innehåll på sidan

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2019

Viss ökning av formellt skyddad skogsmark och frivilliga avsättningar

Statistiknyhet från SCB 2020-06-25 9.30

Under 2019 har nästan 22 000 hektar tillkommit som formellt skyddad skogsmark. Det motsvarar 0,1 procent av all skogsmark i Sverige. De frivilliga avsättningarna har ökat med nästan 45 000 hektar, vilket motsvarar 0,2 procent av all skogsmark.

Nya arealer formellt skyddad skogsmark finns framför allt i Norra Norrland, som utgörs av Norrbottens och Västerbottens län. Nya arealer inom frivilliga avsättningar finns till största delen i Svealand. Skattningar visar att nya arealer av hänsynsytor är jämnt fördelade mellan Sveriges fyra landsdelar, med en liten övervikt för Svealand.

Nytillkomna arealer, utan överlapp mellan former, 2019
 Arealer i hektar, med överlapp mellan formerAndel av total skogsmark
FormerProduktiv skogsmarkSkogsmark totaltProduktiv skogsmarkSkogsmark totalt
Formellt skyddad skogsmark 17 400 21 800 0,1 % 0,1 %
Frivilliga avsättningar 44 700 44 700 0,2 % 0,2 %
Hänsynsytor 22 500 22 500 0,1 % 0,1 %
Improduktiv skogsmark . ‑17 700 . -0,1 %

Kommentarer till tabell: Arealer är avrundade till jämna 100-tal. Delmängder ska därför inte summeras. Överlappande arealer är borträknade med hjälp av geodata eller skattningar. Formellt skydd redovisas i sin helhet. Överlappande improduktiv skogsmark är borträknad. Formellt skydd: Nytillkomna arealer avser endast de områden som inte fanns med i föregående års karta över formellt skyddade områden. Beräkningen kräver analys av enskilda beslut och avtal, med hjälp av geodata (digitala kartor). En mindre del av arealerna i 2018 års statistik har under 2019 upphört som skydd eller avser rättningar av naturvårdsregistret. Det avser cirka 4 500 hektar. Förändringen av improduktiv skogsmark utanför formellt skydd förklaras till viss del av arealer som har överförts till formellt skyddad skogsmark. Den större delen av förändringen beror dock på justeringar som uppstår i samband med undersökningsmetoden, som är en skattning via stickprov utförd av SLU Riksskogstaxeringen. Förändringen är inte statistiskt säkerställd. Hänsynsytor: Avser det senaste kända värdet, vilket är treårsmedelvärdet vid avverkningssäsong 2014/2015. Fullständig areal skogsmark hämtas från Riksskogstaxeringens statistik. Andel formellt skydd är beräknad med fullständiga arealer enligt Nationella marktäckedata 2019.

Sammanhållen statistik om skogsmark

Statistiken är en sammanställning av fyra olika former av skogsmark.

Formellt skyddad skogsmark är ett samlingsbegrepp för flera instrument för skydd av skogsmark, vilka bestäms av lagar, förordningar, enskilda beslut eller ingångna avtal. De förekommer både på produktiv och improduktiv skogsmark. Det finns stora överlapp mellan instrumenten. Det är särskilt skyddstypen Natura 2000 som överlappas av andra instrument. I statistiken har överlappen räknats bort till en nettoareal. Vid utgången av 2019 omfattade den formellt skyddade skogsmarken nästan 2,4 miljoner hektar, vilket motsvarar knappt 9 procent av Sveriges hela skogsmark. Av dessa var 1,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 6 procent av landets hela produktiva skogsmark.

Frivilliga avsättningar är områden med produktiv skogsmark, för vilka markägaren frivilligt har fattat beslut om att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Vid utgången av 2019 beräknades de till nästan 1,3 miljoner hektar, vilket motsvarar 5 procent av Sveriges produktiva skogsmark och 4 procent av den totala skogsmarken.

Hänsynsytor är mindre områden produktiv skogsmark som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning. De är preliminärt skattade till att omfatta nästan en halv miljon hektar 2019, vilket motsvarar 2 procent av landets produktiva och totala skogsmark.

Improduktiv skogsmark är skogsmark som i genomsnitt inte kan producera mer än en kubikmeter virke per hektar och år. Det kan vara trädbevuxna myrar, bergimpediment eller fjällbjörkskog. Den improduktiva skogsmarken omfattar totalt 4,5 miljoner hektar, men stora delar överlappas av formellt skydd. Improduktiv skogsmark utanför överlappar formellt skydd omfattar 3,2 miljoner hektar, eller 11 procent av Sveriges totala skogsmark.

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2019
  Arealer i hektar, utan överlapp mellan former Andel av total skogsmark
Former Produktiv skogsmark Skogsmark totalt Produktiv skogsmark Skogsmark totalt
Formellt skyddad skogsmark 1 395 200 2 352 700 6% 9%
Frivilliga avsättningar 1 254 800 1 254 800 5% 4%
Hänsynsytor 456 400 456 400 2% 2%
Improduktiv skogsmark . 3 221 800 . 11%

Kommentarer till tabell: Arealer är avrundade till jämna 100-tal. Delmängder ska därför inte summeras. Fullständig areal skogsmark hämtas från Riksskogstaxeringens statistik. Andel formellt skydd är beräknat med fullständiga arealer enligt Nationella marktäckedata 2019. Hänsynsytornas areal är preliminära skattningar, baserat på det senaste definitiva treårsmedelvärdet vid 2014. Med anledning av metodmässiga och juridiska skillnader mellan formerna, samt att statistiken inte är värderad i relation till nationella eller internationella mål, kan summeringar av de fyra formerna vara missvisande. I den officiella statistiken summeras de därför inte.

Det finns vissa överlapp mellan de former av skogsmark som ingår i statistiken. Det innebär att flera objekt kan vara belägna på samma yta. Statistiken visar överlapp mellan formellt skyddad skogsmark och improduktiv skogsmark, där drygt en fjärdedel av den improduktiva skogsmarken överlappas av formellt skyddade områden.

Överlapp mellan de fyra formerna av skogsmark

Cirkeldiagram: Överlapp mellan de fyra formerna av skogsmark

Statistiken har tagits fram i ett samarbete mellan de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB.

Definitioner och förklaringar

Skogsmark

Skogsmark definieras i Skogsvårdslagen (1979:429) som ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och en kronslutenhet av mer än tio procent, eller förutsättningar att nå denna höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder.

Produktiv skogsmark

Produktiv skogsmark definieras i Skogsvårdslagen som skogsmark vilken enligt vedertagna bedömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar och år.

Former av skogsmark

De fyra delmängder som ingår i statistiken, benämns här som former. De nämns i regeringsuppdraget (N2018/04159/SK), som de delmängder vilka statistiken ska fördelas på. Formerna är:

 1. Formellt skyddad skogsmark
 2. Frivilliga avsättningar
 3. Hänsynsytor vid föryngringsavverkning
 4. Improduktiv skogsmark.

 

Former inom statistiken, fördelat på typ av skogsmark

Bild: Former inom statistiken, fördelat på typ av skogsmark

Storleken på rutorna motsvarar inte formernas faktiska arealer eller storleksförhållanden sinsemellan.

Instrument för formellt skyddad skogsmark

Med instrument avses här reglering i lagar och förordningar, samt ingångna avtal och enskilda beslut för formellt skyddad skogsmark. De instrument som ingår i statistiken är:

 1. Nationalparker
 2. Naturreservat med föreskrifter mot skogsbruk
 3. Biotopskyddsområden
 4. Natura 2000 med skogshabitat
 5. Naturvårdsavtal, inklusive ekoparker och vitryggsavtal
 6. Inomstatlig överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket
 7. Beslutade biotopskyddsområden och naturreservat, som inte vunnit laga kraft
 8. Markersättningar för bildande av naturreservat.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelandet:

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, 2019 (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se