Till innehåll på sidan

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, arealer och andelar för riket

  Arealer i hektar, utan överlapp mellan former Andel av total skogsmark
Former Produktiv skogsmark Skogsmark totalt Produktiv skogsmark Skogsmark totalt
Formellt skyddad skogsmark 1 327 600 2 369 800 5,8% 8,8%
Frivilliga avsättningar 1 307 000 1 307 000 5,6% 4,7%
Hänsynsytor 497 200 497 200 2,1% 1,8%
Improduktiv skogsmark 0 3 097 800 0,0% 11,1%

Definitioner och förklaringar

Källa: SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU riksskogstaxeringen

Statistik över formellt skyddad skogsmark beräknas med hjälp av Naturvårdsregistret och Nationella marktäckedata NMD 1.1. Naturvårdsavtal av typen ekoparker, som delvis ingår i det formella skyddet, är under utredning.

Statistiken över hänsynsytor skattas utifrån senast kända värde, vilket är treårsmedelvärdet vid avverkningssäsong 2016/17.

Improduktiv skogsmark avser Riksskogstaxeringens femårsmedelvärde för perioden 2017 till 2021, där 2019 är mittenår. Arealer på produktiv skogsmark kan inte förekomma, enligt definitionen av improduktiv skogsmark.

Överlapp mellan formellt skydd och improduktiv skogsmark är skattade och exkluderade från improduktiv skogsmark. Formellt skydd redovisas i sin helhet. Överlapp mellan frivilliga avsättningar och övriga former redovisas inte i statistiken. Överlapp kan finnas, men är inte tillräckligt undersökt för redovisning.

Andel frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark beräknas med hjälp av Riksskogstaxeringens statistik över Sveriges hela areal produktiv skogsmark och skogsmark totalt. Andel formellt skydd beräknas med hjälp av Nationella marktäckedata NMD 1.1 och dess skattning av produktiv och total skogsmarksareal.

I samband med publiceringen av 2021 års statistik, har följande revideringar gjorts i statistikdatabasen: Statistik över frivilliga avsättningar och hänsynsytor har reviderats för åren 2018, 2019 och 2020. Statistik över improduktiv skogsmark har justerats utifrån värden som SLU presenterar för respektive år, i sin officiella statistik för 2018 och 2019. Korrekta och uppdaterade värden för samtliga år finns i SCB:s statistikdatabas.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se