Till innehåll på sidan

Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark, arealer och andelar för riket

 Arealer i hektar, utan överlapp mellan formerAndel av total skogsmark
FormerProduktiv skogsmarkSkogsmark totaltProduktiv skogsmarkSkogsmark totalt
Formellt skyddad skogsmark 1 313 200 2 350 400 5,7% 8,7%
Frivilliga avsättningar 1 323 100 1 323 100 5,6% 4,7%
Hänsynsytor 480 700 480 700 2,0% 1,7%
Improduktiv skogsmark 0 3 124 300 0,0% 11,2%

Definitioner och förklaringar

Källa: SCB, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU riksskogstaxeringen

Statistik över formellt skyddad skogsmark beräknas med hjälp av Naturvårdsregistret och Nationella marktäckedata NMD 1.1. Den nya versionen av NMD (1.1) har kompletterats med nya data, vilket leder till minskade arealer jämfört med föregående års statistik.

Statistiken över hänsynsytor skattas utifrån senast kända värde, vilket är treårsmedelvärdet vid avverkningssäsong 2017/18.

Improduktiv skogsmark avser Riksskogstaxeringen femårsmedelvärde för perioden 2016 till 2020, där 2018 är mitten-år. Arealer på produktiv skogsmark kan inte förekomma.

Överlapp mellan formellt skydd och improduktiv skogsmark är skattade och exkluderade från improduktiv skogsmark. Formellt skydd redovisas i sin helhet, medan statistiken över improduktiv skogsmark endast avser arealer som inte är formellt skyddade.

Överlapp mellan frivilliga avsättningar och övriga former redovisas inte i statistiken. Överlapp kan finnas, men är inte tillräckligt undersökt för redovisning.

Andel frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark beräknas med hjälp av Riksskogstaxeringens statistik över Sveriges hela areal produktiv skogsmark och skogsmark totalt. Andel formellt skydd är beräknad med hjälp av Nationella marktäckedata NMD 1.1.

Med anledning av metodmässiga och juridiska skillnader mellan formerna, samt att statistiken inte är värderad i relation till nationella eller internationella mål, kan summeringar av de fyra formerna vara missvisande. I den officiella statistiken summeras de därför inte.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-06-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se