Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige 2010. Sjätte utgåvan

Omslag

Markanvändning handlar i vid mening om människans utnyttjande av marken för olika ändamål. Syftet med den här boken är att med hjälp av statistik ge en sammanvägd bild av hur marken ägs och nyttjas i Sverige samt att beskriva hur markanvändningen förändras över tid. Statistiken är rikt illustrerad i form av ett stort antal kartor och diagram. Publikationen är indelad i följande huvudkapitel:

Drivkrafter och påverkansfaktorer belyser några av de faktorer som påverkar markanvändningen. Fokus ligger på att illustrera strukturella förändringar i demografi och sysselsättning. Även uppgifter om markägande och näringar presenteras.

Markanvändningen sektorsvis innehåller rikstäckande markanvändningsbeskrivningar på läns- och riksnivå. Utgångspunkter är markanvändningskategorier som till övervägande del kan knytas till ekonomiska sektorer såsom jordbruksmark, skogsmark, gruvor och täkter m.m. Här redovisas även uppgifter för markanvändning som inte direkt kan knytas till enskilda sektorer, exempelvis vatten, berg i dagen, bostadsmark m.m.

Tematisk markanvändning innehåller uppgifter om ett antal markanvändningskategorier som inte helt kan hänföras till någon av de typerna av markanvändning som behandlas i den sektorsvisa redovisningen. Här presenteras bland annat uppgifter om tätorter, småorter, fjäll, renbetesmarker, bebyggelsen i Sverige och vindkraft m.m.

Planering och styrning av markanvändningen belyser några av de förhållanden som råder vad gäller planering och styrning av markanvändningen. Bland annat presentera uppgifter om kommunala översiktsplaner, skyddad natur och fornlämningar.

Tabellbilaga kompletterar och fördjupar vissa av uppgifterna som presenterats översiktligt i ovanstående kapitel.
PDF:
Hela publikationen (29464kb)
Serie:
MI03 - Markanvändningen i Sverige
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-mi03br1301_pdf
ISBN:
978-91-618-1596-8
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-12-17
Förfrågningar:

Jerker Moström

010-479 40 31

jerker.mostrom@scb.se