Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige

Bebyggd och anlagd mark ökar med knappt 2 procent

Statistiknyhet från SCB 2022-09-20 8.00

Mellan år 2015 och 2020 ökade den bebyggda och anlagda marken i Sverige med knappt 2 procent eller nästan 23 000 hektar. Fortfarande utgör den en relativt liten andel av Sveriges totala landareal, omkring 3,1 procent eller 1,3 miljoner hektar.

Två kategorier dominerar arealmässigt den bebyggda marken. Mark med transportinfrastruktur utgjorde 2020 mer än 38 procent av den totala arealen bebyggd och anlagd mark, och mark med bostäder knappt 36 procent.

Den bebyggda markens procentuella fördelning år 2020

Den bebyggda markens procentuella fördelning år 2020

Källa: SCB.

Den kategori av bebyggd och anlagd mark som ökade mest i procent under perioden 2015-2020 var mark med tekniska anläggningar, som ökade med omkring 10 procent, och mark med täkter och gruvområden som ökade med drygt 6 procent.

Mätt i hektar står dock de två kategorierna mark med bostäder och mark med transportinfrastruktur för de klart största ökningarna mellan 2015 och 2020, med nästan 11 000 hektar respektive cirka 5 000 hektar ökning. Av de nästan 23 000 hektar som den bebyggda marken växte med mellan 2015 och 2020, stod mark med bostäder för nästan 47 procent och mark med transportinfrastruktur för nära 22 procent. Därefter följde mark med täkter och gruvområden, som stod för 18 procent av den samlade ökningen.

Även om en påtaglig ökning av den bebyggda och anlagda marken inträffade under perioden 2015-2020, med nära 23 000 hektar, var motsvarande ökning under föregående femårsperiod, 2010-2015, ännu större, och uppgick till 39 000 hektar.

Bebyggd och anlagd mark efter markslag 2010-2020, i hektar

Bebyggd och anlagd mark efter markslag 2010-2020, i hektar

Källa: SCB

Totalt sett små förändringar mellan markslag

Den övergripande strukturen i markanvändningen i Sverige för 2020 har förändrats mycket lite jämfört med föregående fem- och tioårsperiod. I stort sett gäller den bild som presenterades i statistiken för både 2010 och 2015. Drygt 68 procent av landets yta utgjordes 2020 av skogsmark. Det är en marginell minskning jämfört med 2015, då andelen skogsmark var knappt 69 procent. Jordbruksmarken och den bebyggda och anlagda marken uppgick både 2015 och 2020 till 7 procent respektive 3 procent.

Ny indelning för markanvändningen i Sverige

I samband med publiceringen av statistiken över markanvändningen i Sverige med referensår 2020 har markslagsklassifikationen delvis reviderats. Orsaken är framför allt att anpassa indelningen av statistiken till internationella nomenklaturer samt till de definitioner som återfinns i andra datamängder (bland annat från Lantmäteriet). Bland annat har några markslag ändrat namn och vissa som tidigare utgjorde egna huvudkategorier har flyttats in under bebyggd och anlagd mark.

Även en del förbättringar har gjorts av bearbetningsmetoder för att öka noggrannheten i beräkningarna. Det gäller bland annat kategorin mark med transportinfrastruktur som är en delmängd av bebyggd och anlagd mark, där väg- och järnvägsarealerna har beräknas med större precision än tidigare.

För att bibehålla jämförbarheten över tid har även statistiken för 2010 och 2015 reviderats både avseende förbättrade metoder och ny indelning. Det betyder att tabeller över markanvändningen i Sverige som ingår i statistikdatabasen som nås via https://www.scb.se/mi0803 är fullt jämförbara mellan alla tre referensår, 2010, 2015 och 2020.

På grund av revideringen ska däremot inte jämförelser över tid göras med uppgifter för 2010 och 2015 i tidigare publicerade rapporter, utan för korrekta och uppdaterade värden för samtliga hänvisas till SCB:s statistikdatabas enligt länk ovan.

Markanvändningen i Sverige – ny indelning

Markanvändningen i Sverige – ny indelning

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras under 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se