Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige 2010:

Män dominerar markägandet

Statistiknyhet från SCB 2013-12-17 9.30

Nästan hälften av all mark i Sverige ägs av privatpersoner. Av de privatpersoner som ägde mark år 2010 var endast en fjärdedel kvinnor. Den genomsnittlige markägaren var en gift 56-årig man boende i Stockholms län. Han tjänade drygt 240 000 kronor om året efter skatt och ägde i genomsnitt knappt 84 000 kvadratmeter mark.

Andra stora markägarkategorier var näringslivet som ägde drygt 30 procent av marken. Näringslivets markinnehav var i huvudsak kopplat till skogsbranschen. Offentliga institutioner ägde sammantaget omkring 15 procent bland vilka staten var den största markägaren.

Fördelningen av Sveriges totala landareal år 2010 på ägarkategorier

Diagram

Privatpersoners markägande har ökat

Fördelningen av marken mellan olika ägarkategorier har skiftat över tid. Den största förändringen mellan år 2001 och 2010 är att privatpersoners ägande har ökat från 43 procent till 48 procent. Även näringslivets andel är högre år 2010 jämfört med år 2001. Det offentliga ägandet har under samma period minskat från 21 procent 15 procent.

1 miljon hektar åker har försvunnit sedan 1950-talet

Den övergripande globala markanvändningstrenden har över en längre tid varit en minskande areal skogsmark och en ökande areal jordbruksmark. Även annan markanvändning ökar, bland annat mark för växande städer och infrastruktur. I Sverige ökar arealen skog endast marginellt men jordbruksmarken minskar kraftigt. Mellan åren 1951 och 2010 har åkermarken i Sverige minskat med mer än 1 miljon hektar. Arealminskningen är därmed större än den samlade arealen åker som fanns i hela Norge år 2010.

Tätorter fortsätter växa på jordbruksmark

Mellan åren 2005 och 2010 ökade tätortsarealen i Sverige med cirka 9 700 hektar, varav cirka 2 250 hektar utgjordes av åkermark. Senast motsvarande areal åkermark tagits i anspråk för tätortsexpansion var under 5-årsperioden 1990-95. Totalt under perioden 1960–2010 har omkring 67 500 hektar åkermark slukats av växande tätorter.

Ökning av tätortsareal samt därav på åkermark åren 1960–2010

Diagram

Mindre än 0,3 hektar åkermark per person

En konsekvens av minskningen av åkerarealen i Sverige i kombination med den ökande befolkningen är att arealen åkermark per person blir allt mindre. I slutet av 1800-talet fanns som mest 0,7 hektar åker per person. Därefter har andelen stadigt sjunkit och var år 2010 nere i 0,28 hektar per person. Detta är ändå betydligt mer än det globala genomsnittet som vid samma tid låg på 0,22 hektar per person.

Publikation

Fler uppgifter om markägande och markanvändning finns i publikationen Markanvändningen i Sverige. Publikationen bygger delvis på den statistik som publicerades av SCB 2013-11-26. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se