Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige 2010:

Mindre än tre procent av marken i Sverige är bebyggd

Statistiknyhet från SCB 2013-11-26 9.30

Sverige är ett relativt sparsamt bebyggt land. Det visar ny statistik om markanvändningen för år 2010. Cirka 1,2 miljoner hektar eller mindre än 3 procent av landytan utgjordes då av bebyggd mark. Två tredjedelar av landytan är skogsbevuxen vilket gör Sverige till ett av Europas skogsrikaste länder.

År 2010 fanns strax över 3 miljoner hektar jordbruksmark. Den absoluta merparten av jordbruksmarken var åkermark medan omkring 15 procent utgjordes av betesmarker. Markanvändningen präglas dock av stora regionala skillnader.

Markanvändningens procentuella fördelning år 2010

Diagram

Golfbanor och skidpistar

Det fanns nästan 36 000 hektar golfbanor och skidpistar år 2010, vars samlade areal ungefärligen motsvarar Ystad kommuns landyta. Skidpistar fanns i alla län utom Gotlands län.

Den kommun som hade störst areal golfbanor i relation till total landareal var Burlövs kommun i Skåne där nästan 7 procent av kommunens landyta utgjordes av golfbanor.

Mer mark för infrastruktur än för bostäder

Den enskilt största posten inom kategorin bebyggd mark var transportinfrastrukturen som stod för närmare en halv miljon hektar eller strax över 40 procent av den bebyggda marken. Mer mark användes därmed för vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar än vad som totalt användes för bostäder. Av den totala landytan var ungefär 438 000 hektar eller 1 procent mark med bostäder.

Majoriteten av bostadsmarken utgjordes av mark med småhus medan endast omkring 7 procent var mark med hyres-/flerbostadshus. Av bostadsmarken fördelade sig 71 procent på permanentbostäder och 29 procent på fritidshus. Den tredje största posten efter infrastruktur och mark med bostäder är mark med tillverkningsindustri som utgjorde lite drygt 58 000 hektar eller 5 procent av den bebyggda marken.

Andelen bebyggd mark av landarealen per kommun 2010

Karta

Den bebyggda markens procentuella fördelning år 2010

Diagram

Stora regionala skillnader

Markanvändningen i Sverige präglas generellt av stora regionala skillnader. I Skåne län utgjordes nästan hälften av landarealen år 2010 av jordbruksmark medan motsvarande siffra i Norrbottens län var under 1 procent. Av landets totala areal jordbruksmark fanns ca 16 procent i Skåne län trots att länet utgör mindre än 3 procent av landets totala landareal.

Det omvända förhållandet gäller skogen som i Skåne län uppgick till 37 procent av landarealen medan Västernorrlands och Gävleborg till nästan 90 procent utgjordes av skog.

Även andelen bebyggd mark varierar kraftigt mellan länen där storstadslänen generellt sett ligger högt och norrlandslänen lågt. Sett till bebyggd mark i absoluta tal står dock norrlandslänen för betydande arealer genom sin relativa storlek. Norrbottens län hade exempelvis dubbelt så mycket bebyggd mark som Södermanlands län år 2010. En bidragande orsak till detta är de omfattande vägarealerna.

Ny bok om markanvändningen den 17 december

Den 17 december publiceras boken Markanvändningen i Sverige som innehåller mer statistik och fördjupande analyser av markanvändningen i landet. I boken presenteras också uppgifter om drivkrafter och påverkansfaktorer samt internationella utblickar mot markanvändningen i världen.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se