Till innehåll på sidan

Bebyggd mark ökar med knappt 3 procent

Statistiknyhet från SCB 2018-09-20 9.30

Mellan år 2010 och 2015 ökade den bebyggda marken i Sverige med knappt 3 procent eller cirka 31 000 hektar. Fortfarande utgör den en relativt liten andel av landets totala areal, omkring 2,9 procent eller 1,2 miljoner hektar.

De kategorier av bebyggd mark som ökade mest var "mark med handel och affärsverksamhet" och "mark med tekniska anläggningar" som båda ökade med omkring 20 procent.

Av den samlade arealökningen var det kategorierna mark med bostäder och mark med infrastruktur som stod för allra störst del. Av de 31 000 hektar som den bebyggda marken växte med mellan 2010 och 2015, stod infrastruktur för nästan 52 procent och bostäder för sammanlagt 37 procent. Mark med transportinfrastruktur och bostäder är också de två dominerande kategorierna bebyggd mark i absoluta tal.

Den bebyggda markens procentuella fördelning år 2015

Källa: SCB

Stora regionala skillnader för bebyggd mark

Den bebyggda marken fördelar sig mycket ojämnt regionalt. Generellt har ytmässig stora kommuner också stora arealer bebyggd mark i absoluta tal. Sett till den bebyggda marken som andel av den totala landarealen blir bilden helt annorlunda. Då är det framförallt ytmässig små och tättbebyggda storstadskommuner som ligger i topp.

Även förändringen av den bebyggda marken över tid varierar regionalt. Den största procentuella ökningen av bebyggd mark mellan 2010 och 2015 har skett i Oxelösunds, Solna och Åre kommun. Samtliga med en ökning på över 10 procent. I ett tiotal kommuner har den bebyggda marken minskat. I regel hänger detta samman med större strukturomvandlingar i den bebyggda miljön så som avveckling av flygplatser och större industrianläggningar exempelvis.

Den procentuella förändringen av den bebyggda marken 2010-2015 per kommun

Källa: SCB

Totalt sett små förändringar mellan markslag

Den övergripande strukturen i markanvändningen i Sverige förändras mycket lite över en 5-årsperiod. I stort sett gäller den bild som presenterades i statistiken för 2010. Nästan 70 procent av landets yta utgjordes 2015 av skogsmark. Jordbruksmarken hade minskat något och utgjorde 7 procent.

Källa: SCB

Mer statistik om markanvändning i ny publikation

I december 2018 planeras publicering av rapporten Markanvändningen i Sverige. Rapporten innehåller mer statistik och fördjupande analyser av markanvändningen i landet.

Nästa publiceringstillfälle

Under 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.