Till innehåll på sidan

Markanvändningen i Sverige

Skogsmarken dominerar Sverige

Statistiknyhet från SCB 2019-02-20 9.30

Sveriges yta täcks till 69 procent av skogmark. Bebyggd mark utgör endast 3 procent. Sverige är också rikt på myrar och våtmarker, och andelen öppen myr är med 7 procent större än den samlade andelen jordbruksmark.

Markanvändningen i Sverige är en publikation som med hjälp av statistik från SCB och rad andra myndigheter ger en bred och samlad bild av hur marken används, planeras och förändras över tid.

Markens fördelning efter olika markanvändningskategorier år 2015, procent

Markens fördelning efter olika markanvändningskategorier år 2015, procent

Källa: Riksskogstaxeringen (SLU), Jordbruksverket och SCB.

Långsamma förändringar

Förändringar i markens användning sker ofta långsamt. Skogsmarkens sammanlagda areal har exempelvis varit stabil över lång tid. Skogsmarkens andel av landarealen var lika stor 2010 som 2015. Den bebyggda marken ökade med totalt 3 procent eller cirka 31 000 hektar. Mark som används för golfbanor ökade med 2 procent under samma period, medan arealen skidpistar ökade med 19 procent. Jordbruksmarken minskade med 1,5 procent mellan 2010 och 2015 och cirka 3 000 hektar jordbruksmark exploaterades för att användas som bostäder och infrastruktur.

Ny detaljerad markanvändningsstatistik

Markanvändningen i Sverige 2015 bygger på den statistik om markanvändning och markägande som publicerades av SCB 2018-09-20. Den innehåller också flera tematiska kapitel som tar ett samlat grepp kring alltifrån tätorternas utveckling till mark för vindkraftsområden och renbetesmarker. Rapporten innehåller en stor mängd kartor och andra illustrationer.

I samband med publiceringen av rapporten publiceras också flera nya detaljerade uppgifter i Statistikdatabasen som förut inte varit tillgängliga i databasen. Hit hör till exempel uppgifter om bostadsbebyggelsens ålder, taxeringsvärden på mark, samt statistik över riksintressen, koloniområden, täkter och gruvor.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras rapporten:

Markanvändningen i Sverige. Sjunde utgåvan (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se

Linus Rispling

Telefon
010-479 45 69
E-post
linus.rispling@scb.se